ขั้นตอนการวิจัยทางการพยาบาล

วิจัยทางการพยาบาล

ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย
1.การเลือกปัญหาการวิจัย
2.การตั้งคำถามการวิจัย
3.กำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย
4.การทบทวนเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5.การกำหนดกรอบแนวคิดและทฤษฏี
6.การตั้งสมมติฐาน
7.การกำหนดตัวแปรที่จะศึกษา
8.การออกแบบการวิจัย
9.การเตรียมเครื่องมือการวิจัย
10.การกำหนดกลุ่มประชากรและการเลือกตัวอย่าง
11.การเก็บรวบรวมข้อมูล
12.การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
13.การวิเคราะห์ข้อมูล
14.การวิเคราะห์ข้อมูล
15.การแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล
16.การเขียนรายงานการวิจัย
17.การเผยแพร่ผลการวิจัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ประจำวันความเห็น (0)