ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด แต่หากทุกฝ่ายทุกคนต้องร่วมมือกันในการขจัดปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้กับเหล่าผู้ใช้แรงงานเหล่านั้นได้มีภูมิคุ้มกันตนเอง และครอบครัวให้ปลอดยาเสพติด  เพื่อเป็นการยุติสถานการณ์การกลับมาแพร่ระบาดของยาเสพติด  การรณรงค์   ส่งเสริม  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง  เพื่อนร่วมงาน  และสังคมให้ปลอดยาเสพติด  ทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร และศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชุมพร (ศตส.จ.ชพ.) จึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการตู้แดงแจ้งเบาะแสยาเสพติด  โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล
  2. เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติดและไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง มีความรู้สามารถหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดและปลอดจากยาเสพติด
  3. เพื่อให้นายจ้าง  ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลและแจ้งเบาะแสยาเสพติด  คอยดูแลและป้องกันมิให้ยาเสพติดเข้ามาในสถานประกอบกิจการและชุมชน
  4. เพื่อลดปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป

     ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ

  1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
  2. ผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติด และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว มีความรู้สามารถหลีกเลี่ยงและปลอดจากยาเสพติด
  3. นายจ้าง ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนทั่วไปร่วมกันเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลและแจ้งเบาะแสยาเสพติด คอยดูแลไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาในสถานประกอบกิจการและชุมชน

    ทั้งนี้ทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร  ศตส.จ.ชพ. และสถานประกอบกิจการร่วมกันเปิดตู้แดงแจ้งเบาะแสยาเสพติดในสถานประกอบกิจการทุก ๆ  20  วัน เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูล ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการและเป็นการสร้งภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

                                     นรินทร์  แก้ววารี  

                                    พนักงานราชการ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน