วิจัยทางการพยาบาลคืออะไร
วิจัยทางการพยาบาลเป็นการค้นหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการพยาบาลไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านการศึกษา ด้านบริการ ด้านบริหารการพยาบาล
ทดสอบทำให้ดีขึ้นในด้านความรู้ของการพยาบาลเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาพยาบาลและพัฒนารูปแบบการพยาบาล

จุดมุ่งหมายในการวิจัยพยาบาล
1.Identification จำแนก แยกแยะ บงชี้
2.Description เพื่อพรรณา บรรยาย
3.Exploration เพื่อสำรวจ ตรวจสอบ
4.Explanation เพื่ออธิบาย ขยายความ
5..Prediction and control เพื่อทำนายและควบคุม