การวิจัยทางการพยาบาลคืออะไร

วิจัยทางการพยาบาล

พยาบาลกับการวิจัย
การวิจัยทางการพยาบาลคืออะไร
. วิจัยประวัติการพยาบาล ประวัติบุคคลสำคัญทางการพยาบาล(วิจัยประวัติศาสตร์หรือวิจัยเอกสาร)

. วิจัยการเคลื่อนไหวทางวิชาชีพเช่นการผลิตพยาบาล ความต้องการพยาบาล การคงอยู่ของวิชาชีพพยาบาล
. วิจัยการพยาบาลเฉพาะทางคลินิกเช่นวิจัยการทำแผลประคบแผลด้วยน้ำผึ้งกับการหายของแผล

. วิจัยรูปแบบการพยาบาลที่ให้ผลดีแก่ผู้ป่วยเช่นการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในแผนการรักษาของตนเองต่อการลดระยะเวลาอยู่โรงพยาบาล/การกลับเป็นซ้ำ

. วิจัยวิธีการพยาบาลแบต่างๆวิจัยกับผู้ป่วยในคลินิกเช่นผลการสอนอย่างมีแบบแผนต่อ....

. การวิจัยบุคลากรทางการพยาบาล ภาวะสุขภาพจิต ความเครียดของพยาบาล
. การวิจัยระบบการศึกษาพยาบาล
. การวิจัยผู้บริหารการพยาบาลเช่นการรับรู้ของผู้บริหารต่อ....กับการให้การสนับสนุน

. การวิจัยผู้เข้าศึกษาวิชาชีพพยาบาล นักศึกษาพยาบาลเช่นความเครียดในนักศึกษา ความฉลาดทางอารมณ์
. การวิจัยวิธีการเรียนการสอนพยาบาล วิธีการสอนแบต่างๆกับผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนหรือกับความพึงพอใจในบทเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ประจำวันความเห็น (0)