จากการได้พูดคุยกับกลุ่มทอผ้า  บ้านมะกอกนาบัว  หมู้ที่  4  ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  พบว่าในปัจจุบันการทอผ้ามีการนำผ้าหลากหลายชนิดและหลากหลายสีมาทอให้มีความสวยงามแต่ผ้าบางขนิดก็ต้องอาศัยวัสดุจากธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบในการย้อมสี  เช่น ผ้าพื้นเมืองที่ต้องการให้มีสีเป็นแบบดั้งเดิม  คนในสมัยก่อนจะมีวิธีเลือกใช้สีจากธรรมชาติโดยวิธีการสังเกตจากการที่สีจากต้นหรือยางไม้นั้นเมื่อติดตามเสื้อผ้าแล้วซักไม้ออก แสดงว่าต้นไม้ชนิดนั้นมีคุณสมบัติที่จะนำมาเป็นสีย้อมผ้าได้  โดยเลือกใช้ต้นไม้แต่ละอย่างตามความต้องการของสี  เช่น  สีแดงได้มาจากไม้ฝาง  สีเหลืองได้มาจากต้นขนุน  สีเขียวได้มาจากใบของมะมาวง  เป็นต้น  จะเห็นได้ว่าคนในสมัยก่อนมีการสังเกตธรรมชาติแล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีโดยอาศัยสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเองมาใช้ในการดำรงชีวิต