การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับกลุ่มปลาไม้ดิ้นได้ บ้านม้าเหนือ ตำบลลำปางหลวง

การทำปลาไม้ดิ้นได้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากมีแนวความคิดในการนำไม้จามจุรีมาแปรรูปให้เกิดเป็นชิ้นงานต่างๆ เช่น การนำมาทำปลาไม้ดิ้นได้และงูดิ้นได้ ซึ่งมีขั้นตอนการทำ โดยเอาเศษไม้จากจามจุรีมาตัด ความกว้างประมาณ 40 นิ้ว แลความยาวประมาณ 20 นิ้ว แล้วนำมาตัดแต่งให้เป็นรูปร่างของตัวปลา ตามขั้นตอนจนเป็นตัวปลาที่สวยงาม

จุดเด่นของตัวปลามีการเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตจริง ผลงานชิ้นนี้นับว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถคิดค้นและประดิษฐสิ่งใหม่ๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์และก่อเกิดอาชีพและพร้อมที่จะถ่ายทอดสืบต่อไป