3R สู่ความสำเร็จ

 เคล็ดลับการสร้างวัฒนธรรม จาก ทฤษฎี 3 R กับการพัฒนา เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์การสู่ความสำเร็จ

 อาจารย์เล่าให้ฟังมี 3R ดังนี้ครับ

 R1 = Resources ต้องเปลี่ยนแปลงของ ฅน ในองค์กรแต่ละคน โดยเริ่มจากปรับทัศนคติ ปรับพฤติกรรม และ ดูผลที่เกิดขึ้น

 R2 = Relationship การสร้างความสัมพันธ์ในแต่ละบุคคล คือ การสร้างทีมงาน

 R3 = Result ผลที่เกิดคือ การที่มีวัฒนธรรมองค์การที่ดี ครับ

JJ