" There are only  two  types  of  women -

Goddess and Doormat "

บางวรรคทองของปิกัซโซ่ที่ทำให้บางคนที่แยกผลงานออกจาก(ชีวิต)ศิลปินไม่ได้

เลยพาลไม่ชอบภาพแนวCubismไปด้วย...