กิจกรรมการเรียนในวันนี้

  ติดต่อ

  เราจะเข้าใจชีวิตของเราเองว่าอย่างไร  

เกริ่นนำ  โดยการทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาเรื่อง ๔ ทัศนะทางปรัชญาและวิเคราะห์ทบทวนถึงพฤติกรรมของคนในสังคม เชื่อมโยงสู่เนื้อหา โลกและชีวิตในทัศนะของศาสนากลุ่มเทวนิยมและอเทวนิยม

เข้าสู่บทเรียน ผู้เรียนแยกตัวออกเป็น ๒ กลุ่ม แต่ละกลุ่มเลือกศึกษาข้อมูลใน ๑) โลกและชีวิตในทัศนะของศาสนาเทวนิยมเป็นอย่างไร  (๘ คน) ๒) โลกและชีวิตในทัศนะของศาสนาอเทวนิยมเป็นอย่างไร (๘ คน)

การบันทึกความรู้ แต่ละกลุ่มเดินออกสู่หน้าชั้นเรียน พร้อมกับร่วมกันแสดงความคิดเป็นโครงสร้างความคิด ๑ คน ต่อ ๑ ความคิด จนกว่าจะได้คำตอบที่สมบูรณ์ที่สุดตามศักยภาพของกลุ่ม

การแถลงความรู้ ตัวแทนกลุ่ม ๒ คน (ครั้งแรกให้เพียงคนเดียว เพื่อจะสรุปความคิดรวบยอดจากที่พยายามเขียนบนกระดาน แต่ผู้เรียนขอเป็น ๒ คน หากเป็นความต้องการของที่ประชุมก็ไม่เป็นการขัดข้อง) สรุปสาระสำคัญ

สรุปความรู้ ผู้จัดกิจกรรมสรุปความรู้เพิ่มเติม และถามคำถามว่า "จากความรู้ที่ได้ในวันนี้ เราจะเข้าใจชีวิตของเราเองว่าอย่างไร"

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โอโห...มโนสาเร่

หมายเลขบันทึก: 67946, เขียน: , แก้ไข, 2015-10-21 10:39:53+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #บันทึกความคิด

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)