เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  3       เรื่องเล่าที่ :  7

ผู้เล่า :   สราวุฒิ   พงษ์พิพัฒน์

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

ชื่อเรื่องเล่า :  “พี่เวียงรับน้องเดินเข้า ม.”


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
ในกิจกรรมรับน้องรุ่นพี่ใช้กลอุบาย โดยใช้ความเชื่อว่า “ถ้าเดินเข้า ม. (4ก.ม.) ร่วมกันได้ก็จะเรียนจบภายใน 4 ปี” โดยที่ ม. จะจัดหอพักเป็นชื่อเวียง 4 เวียง และเด็ก 8 สำนักวิชา อยู่ใน 1 เวียง สร้างความสามัคคี แต่ละคณะอยู่หอด้วยกัน เด็กปี 1 ทั้งหมดจะต้องอยู่หอพัก โดยเลือกเวียงจากการประชาสัมพันธ์จาก WEB Site โดยให้รุ่นพี่มาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเวียงของตนเองให้รุ่นน้องฟัง วันแรกมี Concept ให้แต่งตัวแฟนซีให้สอคล้องในเรื่องนั้นทั้ง 6 เวียง นิสิต และคณาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีการสักการะพระนเรศวร ระหว่างทาง มีการจัดกิจกรรมระหว่างทาง เพื่อสร้างความประทับใจ ความอบอุ่น และการอยู่ในหอพัก


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. การมีส่วนร่วมของรุ่นพี่และคณาจารย์ 2. การวางแผนการจัดกิจกรรม

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง