SAD KM-Workshop “กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์”

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  3       เรื่องเล่าที่ :  5

ผู้เล่า :   สกล   ชลวานิช

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ชื่อเรื่องเล่า :  “กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์”


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
มีการประชุมผู้ปกครองที่สนใจเท่าที่มีโอกาส มีการประชุมองค์การ สโมสร นิสิต เช่นนำข้อมูล วีดีโอเก่ามาศึกษาดู และประชุมวางแผนร่วมกัน มีการจัดฐานต่างๆ ในหัวข้อที่ดี มีการร่วมกันออกระเบียบ โดยศึกษาจากของเก่า การจัดกิจกรรมแต่ละวันต้องไม่เกิน 18.00 น. โดยมี อธิการบดี รองอธิการบดี อาจารย์ และนิสิตเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม นายกสโมสรและนายกองค์การนิสิต จะควบคุมดูแล ถ้าไม่ไหวให้เชิญอาจารย์ลงไปช่วยดูว่ากล่าวตักเตือน ในการจัดกิจกรรมให้นิสิตดูแลการจัดกิจกรรมด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ ผู้บริหารอยู่เบื้องหลัง


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. องค์การนักศึกษาเป็นหลักในการจัดกิจกรรม

2. กำหนดกรอบกิจกรรมร่วมกัน

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 67841, เขียน: 17 Dec 2006 @ 20:25 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)