โครงการอาสาสมัครแลกเปลี่ยนระยะกลางและระยะยาว ปี ๒๕๕๙ / Middle - long Term Volunteer (MLTV) 2016

Tum Laksana Rodtrakul
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โครงการอาสาสมัครแลกเปลี่ยนระยะกลางและระยะยาว ปี ๒๕๕๙ / Middle - long Term Volunteer (MLTV) 2016

มกราคม
MLTV Orientation 4-7/01/2015
ปฐมนิเทศอาสาสมัครใหม่ ๔-๗ มกราคม ๒๕๕๙

MLTV 1506 ITERCUTURAL AND LANGUAGE (ICL) – CHONBURI.
ครูอาสานานาชาติ โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย มาบเอื้อง ชลบุรี

MLTV1105 Organic farming-Songkhla
อาสาสมัครนานาชาติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรปลอดสารพิษ สงขลา
กุมภาพันธ์

MLTV1303 Folklore museum on Yo Island - Songkhla

MLTV 1506 ITERCUTURAL AND LANGUAGE (ICL) – CHONBURI

MLTV1105 Organic farming-Songkhla

MLTV1302 Environment/ZOO project Songkhla 

Total: 6 Vols
มีนาคม

MLTV Orientation 1 – 5 March 2016 
ปฐมนิเทศอาสาสมัครใหม่ ๑ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๙

MLTV1105 Organic farming-Songkhla 

MLTV1303 Folklore museum on Yo Island - Songkhla

MLTV1302 Environment/ZOO project Songkhla 

MLTV1501 Peace Village - Songkhla 
สมาคมจิตอาสา https://www.volunteerspirit.or.th/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการอาสาสมัครแลกเปลี่ยนระยะกลางและระยะยาว LMTV (Long/Middle Term Voluntary service) Projects.ความเห็น (0)