ชีวิตที่พอเพียง 3634a. เครือข่ายองค์กรสมรรถนะสูง : กิจกรรมเหย้าเยือนครั้งที่ ๖ (HPON MOS 6) : The Adventure of Lifelong Learning


ชีวิตที่พอเพียง 3634a. เครือข่ายองค์กรสมรรถนะสูง : กิจกรรมเหย้าเยือนครั้งที่ ๖ (HPON MOS 6)  :  The Adventure of Lifelong Learning

ครั้งที่ ๑   ครั้งที่ ๒  ครั้งที่ ๓   ครั้งที่ ๔  ครั้งที่ ๕ 

 กิจกรรมเหย้าเยือน (MOS - Member  Organization Sharing) ครั้งที่๖ ของเครือข่ายองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization Network HPON) ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นเจ้าภาพ    จัดในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ - ๑๗.๐๐น.    ภายใต้ชื่อ The Adventure ofLifelong Learning   

กึ่งฉลองครบรอบ๑ ปี ของ HPON    เพราะเจ้าภาพของกิจกรรมเหย้าเยือนของ HPON ครั้งที่๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คือธนาคารไทยพาณิชย์    โดยคราวนั้นจัดที่โรงแรมเพราะตอนนั้นสถานที่ภายในธนาคารมีกำหนดกิจกรรมอื่นไว้ก่อนแล้ว แต่คราวนี้จัดที่ SCB Academy    ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์โดยเฉพาะ สะท้อนความเชื่อขององค์กรที่กำลังดิ้นรนเปลี่ยนแปลงเพื่อความมีชีวิตรอดอย่างสุดขีด    ว่าองค์กรจะอยู่รอดได้เมื่อสมาชิกขององค์กรเป็นบุคคลเรียนรู้    และองค์กรเป็นองค์กรเรียนรู้ ...เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  

จบการประชุมตอน๑๗ น. ทุกคนได้รับแจกของชำร่วยเป็นหนังสือ เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง(๖)   และ พลังพลเมืองเยาวชนลำพูน(๗)    ที่สื่อพลังของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (action)  ตามด้วยการใคร่ครวญสะท้อนคิด (reflection)   โดยทำเป็นทีม     

ครบ๑ ปี ของกิจกรรมเหย้าเยือนของ HPON   ผมได้ข้อสรุปจากการปฏิบัติ ว่าพลังของการเรียนรู้ข้ามแดนองค์กร  ข้ามแดนอุตสาหกรรม    หรือข้ามแดนประเภทงานขององค์กร มีจริง    ประเทศชาติบ้านเมืองได้รับประโยชน์จากกิจกรรมเล็กๆ (คือ เหย้าเยือน HPON) อย่างแน่นอน    เพราะองค์กรใหญ่ๆของประเทศส่งผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้นอย่างผิดหูผิดตา    

ตอนจบการประชุมกิจกรรมเหย้าเยือนครั้งที่ ๕ ที่การบินไทย   เรารู้ว่าครั้งที่ ๖ ธนาคารไทยพาณิชย์รับเป็นเจ้าภาพ    แต่ไม่ชัดเจนว่าจะมีองค์กรใดรับเป็นเจ้าภาพครั้งที่ ๗    จนผมต้องออกแรงเรียนท่าน ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญให้ศิริราชเป็นเจ้าภาพ กิจกรรมเหย้าเยือน HPOLN(High Performance Organization Learning Network)  ครั้งที่ ๗   ซึ่งท่านรับทันที     และวันนี้ท่านรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร กรุณามารับธงเจ้าภาพ จากคุณบิ๊ก วรวัจน์ สุวคนธ์รองผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์   Dean of SCB Academy เรียบร้อยแล้ว     เพื่อเตรียมต้อนรับสมาชิกที่จะไปร่วมกิจกรรมHPLON 7 ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓    เราจะได้เรียนรู้หลากหลายกิจกรรมเรียนรู้ของศิริราชจนได้รับรางวัล KRO (Knowledge Ready Organization) จากสิงคโปร์ เมื่อเร็วๆ นี้  

 จบกิจกรรม HPLON 6 เรามีองค์กรขนาดใหญ่ของประเทศรอเข้าคิวรับเป็นเจ้าภาพครั้งต่อๆ ไป ได้แก่ บริษัทมิตรผล,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร,  บริษัท WesternDigital,   การไฟฟ้าฝ่ายผลิต,  และ ปตท. สผ. 

ช่วงรับประทานอาหารเที่ยงผมใช้เวลา ๒๕ นาที ปรึกษาผู้แทนขององค์กรสมาชิก   ว่า ข้อค้นพบสำคัญจากการดำเนินการกิจกรรม Member OrganizationSharing ของ HPLON คือ    คุณค่าสำคัญที่สุดตกแก่องค์กรเจ้าภาพ     จากการเตรียมตัวทำหน้าที่ Show &Share    ทำให้ทีมงานภายในองค์กรมีเป้าหมายร่วมกันในการหาเรื่องราวดีๆที่ก่อการเรียนรู้     เพื่อนำออก shareแก่ผู้มาเยือน    คุณค่าสำคัญคือเกิดบรรยากาศที่ส่งเสริม positive mindset     ค้นหาและทำความเข้าใจเรื่องราวดีๆ (successstories) สำหรับนำมา share    และเกิดการเรียนรู้ในมิติที่ลึกขึ้น   

ผู้แทนองค์กรสมาชิกที่เคยเป็นเจ้าภาพแสดงความเห็นสนับสนุนอย่างแข็งขัน   ว่าคุณค่าเกิดสูงตอนเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพ ช่วงสองสามเดือนก่อนทำหน้าที่เจ้าภาพ  

ผมจึงเสนอขยายเวลาฝึกฝนpositive mindset จากสองสามเดือนเป็นหนึ่งปี    เพื่อเตรียมตัว Show & Share ในงานมหกรรมประจำปีของเครือข่ายองค์กรสมรรถนะสูง    และที่ประชุมเห็นด้วยในหลักการ     เราจะหารือรายละเอียดกันต่อไป

ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดSCB Academy ที่ชั้น ๑๘ และ ๑๙ ของ Plaza East ของสำนักงานใหญ่ SCB Plaza ถนนรัชดาภิเษก    รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วม เรียนรู้จาก๔ กิจกรรม คือ (1) LIFE : ExperientialLearning : ห้องเรียนพ่อแม่ ConnextEd,   (2) EASY : The Bite Size VDO & Podcasts,   (3) INTERACTIVE: Learning Platform & Virtual Classroom /BI,  (4) REAL : Active Learning : AgileCooking 

ทั้งหมดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จัดให้แก่พนักงานของตน     เป็น “การจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ”   เพื่อรับมือ VUCAworld     ผมได้ข้อสรุปว่าองค์กรใหญ่ภาคธุรกิจตระหนักในพลัง disruption ที่กำลังย่างเข้ามา     แล้วดำเนินการรับมือและสู้อย่างเป็นระบบ   มีการลงทุนดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นระบบ     โดยธนาคารไทยพาณิชย์และอีกหลายองค์กรจัดตั้ง Academy ขึ้นดำเนินการ     เราได้ไปเรียนรู้ว่าธนาคารไทยพาณิชย์ดำเนินการอย่างไร    โดยหัวใจคือ หนุนการเรียนรู้และปรับตัวของพนักงาน    คุณบิ๊กบอกที่ประชุมว่าธนาคารไทยพาณิชย์รับมือด้วยการฝึกพนักงานด้วยหลากหลายวิธีการ    ให้พนักงานมี TransformativeCompetencies       

ผมฝันอยากเห็นสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยราชการ จัดการเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ   ในลักษณะคล้ายคลึงกัน     หาก HPONสามารถเอื้อให้กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ(อย่างที่เราไปเห็นที่ธนาคารไทยพาณิชย์) แพร่ออกสู่ทุกภาคส่วนของสังคมไทยได้ผมก็จะมีความสุขอย่างยิ่ง   

กิจกรรมExperiential Learning : ห้องเรียนพ่อแม่ ConnextEd  ในห้องแรก เป็นกิจกรรมจัดดอกไม้     ที่ SP (schoolpartner) ของธนาคารทำหน้าที่ facilitate ให้ผู้เข้าร่วมได้“เรียนรู้จากการปฏิบัติ” (experiential learning)     สำหรับผม นี่คือการนำเสนอว่า    การที่พนักงานของธนาคารที่อาสาทำหน้าที่ SPไปร่วมเรียนรู้กับโรงเรียน   ในกระบวนการพัฒนาโรงเรียนสู่การเรียนรู้แบบ active learning    ได้ช่วยให้ SP เกิดการเรียนรู้เชิงลึกและเชื่อมโยง    นำไปสู่ transformative learning   ทำให้ SP เกิดมิติความเป็น changeagent    เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายในธนาคาร   

การจัดดอกไม้เป็นกุศโลบาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้สัมผัสกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่เรียกว่า experiential learning   ได้ทั้งมิติการเรียนรู้เชิงเทคนิค และการเรียนรู้ด้านใน (softskills) ว่าเกิดขึ้นอย่างไร   อาศัยการ facilitate แบบไหน     ต้องมี reflection หลังการปฏิบัติอย่างไร   

 กิจกรรม The Bite Size VDO &Podcasts สะท้อนเทคนิคการเข้าถึงพนักงาน GenY, Gen Z ด้วยเทคโนโลยี ไอที   ในรูปแบบที่ถูกจริตของคนวัยนี้   ซึ่งคนแก่ต่างวัยอย่างผมเข้าใจได้ไม่ลึก   ผมคิดว่าเคล็ดลับสำคัญคือ การเอื้อให้พนักงานได้ share แนวคิดใหม่ๆ  และ show& share ผลงานสร้างสรรค์ของตน     เพื่อสนอง shared vision หรืออนาคต ขององค์กร   

กิจกรรมLearning Platform & Virtual Classroom /BI    สะท้อนการลงทุนในระบบไอทีสำหรับใช้สนองการเรียนรู้ของพนักงานธนาคารทั้ง ๒๘,๐๐๐ คน    เรื่องแบบนี้ผู้สูงอายุอย่างผมยิ่งเข้าใจไม่ลึก   แต่ก็ได้สัมผัสความเอาจริงเอาจังของฝ่ายบริหารธนาคาร  ในการลงทุนมากมายเพื่อหนุนการเรียนรู้ของพนักงาน    รวมทั้งมีการจัดการเพื่อให้มีพนักงานแกนนำดำเนินกิจกรรมนำร่องเพื่อใช้ IT Learning Platform นี้ให้เกิดผลดีต่อตนเอง และต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงของธนาคาร    

คุณชุติมา อินทร์ประเสริฐ บันทึกรายละเอียดของห้องที่ ๓ ไว้ดังต่อไปนี้

-         เป็นการprovideLearning Platform เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานและให้พนักงานสามารถดึงศักยภาพตนเองTransform สู่ New Way of Working เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน(Life Long Learning) และคุณค่าในตัวเอง

-         มีการดำเนินการสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ“Learningecosystem” ด้วย 4 องค์ประกอบหลัก   1. Foundations ความรู้พื้นฐาน (Knowledge supports)ให้พนักงานสร้าง Learning pathway ของตัวเอง(รับผิดชอบการเรียนรู้ของตัวเอง) 2. Stream เรียนรู้ในการทำงาน (Learning in the flow of work)3. Gardeners เรียนรู้จากผู้อื่น (เช่น pod cast) 4. Hothouse มีการสร้างพื้นที่ให้พนักงานได้ฝึกทักษะใหม่ (Spaces to rapidlypractice new skills)

      -     รูปแบบการสร้างการเรียนรู้มีทั้ง Push (mandatory course) และ Pull (เลือกเรียนรู้เรื่องที่สนใจ + Learning style ที่ชอบ เพื่อออกแบบการเรียนรู้ของตนเองเป็น Personal/IndividualLearning Journey

 

-         แต่ละ BusinessUnit มี Channel สำหรับสร้าง KnowledgeContent เพื่อพนักงานสามารถสร้าง content จากงานประจำเอาไว้ใช้พัฒนายกระดับการทำงานอย่างต่อเนื่อง

-         ใช้ Method:  A-E-I-O-U เพื่อวางแผนการเรียนรู้การกระตุ้นในแต่ละวันให้เกิด Interactive บน platform

    A= Life Style/Gamification/EngagementActivity (Friday)

    E= MS Tips &Trick (Tuesday)

    I = Inspiration/ Newway of work (Monday)

    O= Do every day for10 minutes. Opt into the conversation. Observewhat people are saying  

         (Friday)

    U= Digital Trend (Wednesday)

 

-         มีกระบวนการพัฒนา DigitalLiteracy 5 ระดับของการเป็นพลเมืองดิจิตอล(Resident) และ กลุ่มพลเมือง    ดีจิตอลมืออาชีพ (Native

ระดับที่1. Awareness ผู้รู้:    รู้และเข้าใจความหมายของ Digital, New way of Working, Digital Transformation รวมถึงประโยชน์และผลกระทบต่าง ๆ

            ระดับที่ 2. Resident ผู้ใช้:   สามารถใช้เครื่องมือหรือวิธีการทำงานในโลกดิจิทัล ให้เกิดการทำงานร่วมกัน (Collaboration) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Productivity) และรวดเร็ว (Agility)

            ระดับที่3. Native ผู้สร้าง:    มีทักษะเฉพาะ (Data Technology หรือ New Way of  Working) และสามารถใช้ประโยชน์จากทักษะ ในการสร้างคุณค่าใหม่ ๆ ให้กับงานที่ทำอยู่หรือธุรกิจของลูกค้า

              ระดับที่ 4. Master ผู้เชี่ยวชาญ:   มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านดิจิทัลด้านใดด้านหนึ่ง ช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้และสามารถสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่และผู้สืบทอดได้

              ระดับที่ 5. Expert กูรู:   ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ในความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านดิจิทัล  สามารถสื่อสาร สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น

 

-         พนักงานยังต้องเรียนรู้เรื่องdata ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดขององค์กรเพราะถ้าพนักงานไม่สามารถนำข้อมูลมาตัดสินใจในการทำงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ธนาคารก็ไปไม่รอด (Anatomy of BusinessDATA-Analytics skills / Business DATA-Analytics Program-BDA)มีการสร้าง พลเมืองดี Data-Driven Club เป็น Learning Community”  

     

           

           

 

 

 

กิจกรรมที่เร้าใจที่สุดและใช้เวลามากที่สุด ตลอดช่วงบ่าย คือ Active Learning : Agile Cooking     เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง  โดยทำเป็นทีม ๙ ทีม    ในการทำส้มตำประกวดกัน  ที่ผมตีความว่าเป็นการเรียนรู้วิธีทำงานแบบ Agileจากการปฏิบัติ   ผสมผสานกับการสะท้อนคิด ผ่านการ facilitate โดย SCBAgile Expert พี่เป็ด วิษณุ ศรีเจริญ  กับเชฟบอล        

 นี่คือการเรียนรู้ AgileWay of Work ที่เป็นการระดมคนจากหลากหลายภารกิจ หลายส่วนงานมาทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน ภายในเวลาจำกัด   คือต้องทำงานให้บรรลุเป้าหมายแข่งกับเวลา     และแข่งกับคู่แข่ง    ซึ่งเป็นสภาพของธุรกิจในปัจจุบัน       

ดูรูปและข้อสรุปกิจกรรมจากเว็บไซต์ของสคส. ได้ที่ (๘)    และอ่าน รายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่  20200221091022.docx

วิจารณ์ พานิช

๒๑ พ.ย. ๖๒   

 

 

หมายเลขบันทึก: 675695เขียนเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2020 17:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2020 09:12 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี