ทำแล้ว...ได้อะไร ??


ทุกสิ่งที่ทำ...ย่อมมีความหมายเสมอ

          จากที่ดิฉันได้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ในรายวิชา ความเป็นครู Teachership (ED 5101) เนื้อหาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนในรายวิชานี้ ได้แก่ ความหมาย ความสำคัญของความเป็นครู วิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ของครู คุณลักษณะของครูที่ดี จิตวิญญาณของความเป็นครูและการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู    การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การเป็นผู้นำทางวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู คุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนดและการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตน 

          อาจารย์ผู้สอนได้มีกระบวนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนความคิดจากการชมวีดิทัศน์ การสรุปองค์ความรู้โดยการเขียน Mind Map  การบริหารระบบจัดการเรียนการสอนด้วย classstart.org  และการเขียนบล็อกใน Gotoknow.org  

          งานทุกชิ้นที่ได้ทำมีประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนเป็นอย่างมาก  สามารถช่วยพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ดังนี้  การคิดวิเคราะห์  การเขียน  การอ่าน  การสรุปความคิด  การคิดอย่างมีระบบ  และการคิดอย่างสร้างสรรค์  อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนของตนเองได้อีกด้วย

ชิ้นงานในรายวิชานี้ประกอบด้วย

ชิ้นงานที่ 1 การบริหารระบบจัดการเรียนการสอนด้วย Classstart.org

          เป็นการเรียนการสอนผ่านเว๊บไซต์ ทำให้ผู้เรียนต้องมีความสนใจใฝ่รู้ และหมั่นตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา หากผู้เรียนไม่สนใจใฝ่รู้และติดตามงานที่อาจารย์ผู้สอนสั่งงานผ่านเว๊บไซต์ ก็จะทำให้ทำงานชิ้นนั้น ๆ ไม่ทัน  สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนต้องมีความกระตือรือร้นและสนใจใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ

ชิ้นงานที่ 2  ประวัติส่วนตัว (Resume)

         การเขียนประวัติส่วนตัว เป็นการบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวิตของผู้เรียน ทำให้ได้ทบทวนตนเองในเรื่องราวที่ผ่านมา เช่น  ประวัติการทำงาน ความถนัด/ความสนใจส่วนตัว รูปแบบ/ลักษณะการใช้ชีวิตในปัจจุบัน  ความคาดหวัง/เป้าหมายในอนาคต ทำให้อาจารย์ผู้สอนได้รู้จักผู้เรียนมากยิ่งขึ้น และได้เห็นถึงความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน  และการเขียนประวัตินักศึกษาแบบกลุ่ม (Album)  ทำให้ผู้เรียน     แต่ละคนรู้จักเพื่อนในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น ได้เห็นถึงความแตกต่างหลากหลายของเพื่อนร่วมชั้นเรียน และได้เห็นถึงความร่วมมือและความสามัคคีจากการทำงานกลุ่มร่วมกัน  และการมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม

ชิ้นงานที่  3 วิเคราะห์วีดิทัศน์ชุด “ทบทวนความเป็นครู”

          งานวิเคราะห์วีดิทัศน์ชุดนี้  ทำให้ผู้เรียนได้ทบทวนเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิต การลองผิด ลองถูก  จนกระทั่งการตัดสินใจเข้ามาทำงานในสายครู การได้ฝึกฝน และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น การมีความสุขกับการที่ได้สอนหนังสือ การมีความพยายามและความมุ่งมั่นตั้งใจในงานที่ทำ และการมีหัวใจที่พร้อมจะอบรมสั่งสอนให้ศิษย์ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต เพียงเท่านี้คำว่า “ครู” ก็สมบูรณ์แบบที่สุด

ชิ้นงานที่  4 วิเคราะห์วีดิทัศน์ชุด “ทบทวนตนเอง”

          งานวิเคราะห์วีดิทัศน์ชุดนี้  ทำให้ผู้เรียนได้ทบทวนเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผ่านมาในชีวิตตั้งแต่อดีต  จนถึงปัจจุบัน  และสิ่งที่อยากจะทำในอนาคต ทำให้เราได้เห็นถึงการลองผิด  ลองถูก สิ่งที่ดี/ไม่ดี สิ่งที่ควรทำ/ไม่ควรทำ และสิ่งที่เราต้องพัฒนาต่อไปในอนาคต และจุดมุ่งหมายที่เราคาดหวังจะให้เป็นในอนาคต ซึ่งเมื่อเราตั้งเป้าหมายแล้ว  เราจะต้องมีความมุ่งมั่นพยายามที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นให้ได้

ชิ้นงานที่ 5 กิจกรรม “จดหมายจากมหาวิทยาลัยถึงคนไกลที่อยู่ทางบ้าน”

          งานชิ้นนี้เป็นการได้พูดความในใจหลายๆ อย่างที่เราไม่กล้าพูดต่อบุคคลที่เรารัก เช่น พ่อแม่  ในบางครั้งเราไม่กล้าพูดหรือบอกอะไรกับท่าน งานเขียนครั้งนี้จึงเป็นช่องทางที่เราได้เขียนบอกความรู้สึก  ที่สื่อถึงความรัก  ความห่วงใย ความปรารถนาดี  การขอโทษ  การขอบคุณ  และการบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่เราอยากให้ท่านได้รับรู้ในหลาย ๆ สิ่งที่เราไม่กล้าพูดหรือบอก จึงใช้การสื่อสารด้านการเขียนแทนการสื่อสารด้านการพูดได้อีกทางหนึ่ง

ชิ้นงานที่ 6 วิเคราะห์วีดิทัศน์ชุด “ครูที่ดีคือ อะไร”

          งานวิเคราะห์วีดิทัศน์ชุดนี้  ทำให้ผู้เรียนได้ทราบถึงครูที่ดีว่าควรมีลักษณะอย่างไร  และย้อนกลับมามองตนเองว่าในขณะนี้เราได้ทำหน้าที่ของความเป็นครูอย่างเต็มที่  และเต็มความสามารถแล้วหรือยัง  และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้านหรือไม่  ครูที่ดีควรมีความรัก ความหวังดีต่อศิษย์ และคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จะทำให้คนเป็นครูเข้าใจศิษย์และยอมรับความแตกต่างหลากหลายนั้นได้  และพร้อมที่จะพัฒนาให้ศิษย์ให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป ครูที่ดีนอกจากจะสอนหนังสือให้เด็กเข้าใจได้แล้วนั้น ครูจะต้องเข้าไปนั่งในจิตใจของเด็กให้ได้อีกด้วย

ชิ้นงานที่  7 การเขียน Mind Map “บทที่ 2 มาตรฐานวิชาชีพครู”

          จากการที่ได้สรุปความคิดรวบยอดออกมาในรูปแบบของ Mind Map ทำให้ผู้เรียนได้รู้เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครูมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความหมายและความสำคัญของมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู การขอใบประอบวิชาชีพครู เป็นต้น  ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้เรียนไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานวิชาชีพครูเลย

ชิ้นงานที่  8 วิเคราะห์อัตชีวประวัติ “คุณครูโกมล คีมทอง”

          จากการที่ได้ศึกษาอัตชีวประวัติ “คุณครูโกมล คีมทอง”  ทำให้สามารถนำเอาการใช้ชีวิตและความเป็นครูของครูโกมล คีมทอง  มาป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต  และการปฏิบัติงาน  โดยครูโกมล คีมทอง  เป็นครูที่มีความกล้าหาญ  เสียสละ มุ่งมั่น และเอาจริงเอาจังในการทำงานและการใช้ชีวิต อีกทั้งยังอุทิศตนเองให้กับการศึกษาและสังคมในชนบทโดยแท้  ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ควรนำมาเป็นต้นแบบในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู

ชิ้นงานที่  9 การเขียน Mind Map “บทที่ 7 บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะที่ดีของครู”

          จากการที่ได้สรุปความคิดรวบยอดออกมาในรูปแบบของ Mind Map ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และคุณลักษณะที่ดีของครูมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบทบาทหน้าที่ของครูตามทัศนะคติของคนทั่วไป และเปรียบเทียบกับวิชาชีพอื่น คุณลักษณะของครูที่ดี องค์ประกอบคุณลักษณะของครูที่ดี  ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้เรียนไม่มีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องนี้เลย

ชิ้นงานที่  10 การจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีบล็อก

          การจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีบล็อก  ทำให้ผู้เรียนรู้จักการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์  การสรุปความคิด  การคิดอย่างมีระบบ  การคิดอย่างสร้างสรรค์ การอ่าน  และการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ “การเขียน” เป็นการสื่อสารประเภทหนึ่งเช่นเดียวกับการพูดหรือการแสดงออกทางสีหน้า ซึ่งการสื่อสารด้วยการเขียนนั้นมีหลากหลายรูปแบบงานเขียนที่ผู้เรียนได้เขียน  ได้แก่ การขอบคุณ 100 สิ่ง/อย่าง , แกลเลอรีภาพถ่ายของฉัน , เพลงแห่งแรงบันดาลใจของฉัน , การขัยนจดหมายถึงตัวเอง , จุดเปลี่ยน , วันสุดท้ายของชีวิต ,  เรื่องที่ฉันอยากเล่า และสิ่งที่ได้ในสิ่งที่ทำ งานเขียนไม่ได้ส่งเพียงแค่ข้อมูลถึงผู้รับสารแต่ยังส่งอารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนให้คนอ่านรู้สึกว่ากำลังสื่อสารกับคนเขียนอยู่ งานเขียนบล็อกนี้ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านการเขียนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังต้องมีความขยัน และตรงต่อเวลาอีกด้วย  เพราะการเขียนบล๊อคต้องส่งในเวลาที่กำหนด

ชิ้นงานที่  11 วิเคราะห์วีดิทัศน์ชุด “Children Full of Life”

          งานวิเคราะห์วีดิทัศน์ชุดนี้  ทำให้ผู้เรียนได้ทราบถึงสิ่งที่ทำให้นักเรียนอยากมาโรงเรียนนั่นก็คือ “ครู” ดังนั้นในขณะที่อยู่ที่โรงเรียนครูจึงต้องทำให้นักเรียนมีความสุข ด้วยการสอนหนังสืออย่างมีความสุข  โดยเป็นครูที่มีอารมณ์ขัน  เป็นมิตร  มีเหตุผล  และรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน ดังนั้นการมาโรงเรียนนอกจากจะมาเรียนเพื่อให้ความรู้แล้ว ในขณะที่เรียนนั้นควรจะมีความสุขควบคู่กันไปด้วย สิ่งเหล่านี้จะทำให้นักเรียนรักเรียน  และอยากที่จะมาโรงเรียนด้วยหัวใจที่เบิกบาน ตัวอย่างในวีดิทัศน์ชุดนี้ ผู้เรียนสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ โดยการแสดงความรัก ความเมตตา ความเป็นมิตร ต่อนักเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนกล้าเข้าหา และสามารถเข้าไปนั่งในหัวใจของนักเรียนได้

ชิ้นงานที่  12 การเขียน Mind Map “บทที่ 13 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู”

          จากการที่ได้สรุปความคิดรวบยอดออกมาในรูปแบบของ Mind Map ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน้าที่ของคุรุสภา  ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้เรียนไม่มีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องนี้เลย

ชิ้นงานที่  13 วิเคราะห์วีดิทัศน์ชุด “จิตวิญญาณความเป็นครู”

          งานวิเคราะห์วีดิทัศน์ชุดนี้  ทำให้ผู้เรียนได้ทราบถึงภาระหน้าที่ของครู ซึ่งไม่ได้นึกถึงตนเองเป็นหลัก ความเป็นครูต้องทำเพื่อศิษย์และเพื่อส่วนรวม ครูที่มุ่งมั่นทำเพื่อศิษย์จะไม่นึกถึงความสุขของตนเอง และไม่ใช้เงินมานำทางชีวิต ครูมีหน้าที่ขัดเกลาให้คนเป็นคนดี ครูจึงต้องเข้าใจ  และยอมรับในข้อแตกต่าง ดังนั้นครูในฐานะที่เห็นถึงข้อแตกต่างและหลากหลายจึงต้องมีวิธีการสอน และการใช้วิธีการขัดเกลาที่แตกต่างกันออกไป โดยครูต้องมีความเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ หากได้รับโอกาส และความร่วมมือจากทุกฝ่าย ครูที่ดีควรเป็นที่พึ่งของศิษย์ คอยให้กำลังใจ  สนับสนุน  และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์

ชิ้นงานที่  14 วิเคราะห์วีดิทัศน์ชุด “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครูของแผ่นดิน”

          งานวิเคราะห์วีดิทัศน์ชุดนี้  ทำให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความมุ่งมั่น  และตั้งใจในการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสามารถนำเอามาเป็นแบบอย่างในการทำงานและการดำเนินชีวิต พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องการทรงงานเพื่อพสกนิกรชาวไทยอย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อย   ผู้เรียนไม่เคยเห็นพระองค์ทรงทำเพื่อพระองค์เอง สิ่งที่เราได้เห็นพระองค์ท่านทรงทำมาตลอด เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ และอยากทำประโยชน์ให้กับคนอื่นและสังคม ในหลวง ร.9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลกนี้ก็ว่าได้ ที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนของพระองค์อย่างแท้จริง  พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยเหลือพสกนิกร ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำ ล้วนเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้พสกนิกรชาวไทยได้ปฏิบัติตาม

ชิ้นงานที่  15 ครูที่สร้างแรงบันดาลใจ + ครูที่ไม่อยากเป็น

          งานเขียนชิ้นนี้ สะท้อนให้ผู้เรียนได้คิดทบทวนถึงเมื่อครั้งเป็นนักเรียนว่าครูท่านใดที่เป็นครูที่เรารัก และครูคนนั้นมีลักษณะอย่างไร  เช่น  ใจดี  มีเมตตา  สอนเข้าใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ฯลฯ สิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวของครูที่เราชอบ สิ่งที่เราได้เห็นนำมาเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากเป็นครู เพื่อให้เป็นครูที่รักของศิษย์ และครูที่ไม่อยากเป็น นั่นก็คือครูที่เราไม่ชอบ  เช่น  พูดนอกเรื่องเนื้อหาที่สอน อ่านหนังสือสอน  ไม่เป็นมิตร ฯลฯ ลักษณะต่างๆ เหล่านี้  เมื่อเราไม่ชอบ จึงไม่ควรนำมาเป็นแบบอย่างในการประกอบวิชาชีพครู

ชิ้นงานที่  16 แฟ้มสะสมผลงานประจํารายวิชา

          แฟ้มสะสมผลงานนี้ ทำให้ผู้เรียนเป็นคนขยันหมั่นเพียร  กระตือรือร้น  และตรงต่อเวลามากยิ่งขึ้น  เพราะต้องสนใจใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา  และส่งงานให้ตรงเวลา  หากไม่ส่งงานตรงตามกำหนด จะถูกหักคะแนน และงานจะพอกพูนมากยิ่งขึ้น  จนกลายเป็น  “ดินพอกหางหมู”

ชิ้นงานที่  17 ดูงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 26 (3 – 12 ก.พ.63)

          งานชิ้นนี้ทำให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนความรู้ต่าง ๆ มากมาย  เช่น กิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน ในหัวข้อ “เทคนิคการจัดการความเครียด” ทำให้ได้ทราบถึงวิธีการจัดการกับความเครียดในรูปแบบต่าง ๆ สามารถนำมาปรับใช้กับความเครียดในการทำงาน  และการใช้ชีวิตประจำวันได้  อีกทั้งยังได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น  การเพ้นท์กระเป๋าผ้ารักษ์โลก ด้วยสีอะคริลิก , เย็บพวงกุญแจรูปสัตว์ ทำให้สามารถนำไปสอนนักเรียน หรือทำเป็นกิจกรรมเสริม (ชมรม) ได้


หมายเลขบันทึก: 675476เขียนเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2020 16:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2020 17:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (33)

สวัสดีครับ คุณสิริญาภร บทความบองคุณทำให้ได้รับรู้ถึงความรู้สึกได้ดีมากเลยครับ ขอบคุณที่แบ่งปันเรื่องราวดีดี

สวัสดีคะ คุณสิริญาภร เขียนเรียบเรียงตั้งแต่ต้นจนจบได้ดีมากๆเลยคะ

ขอบคุณ คุณกรกต สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณหทัยรัตน์ สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณสิริญาภร ฉันประทับใจในงานเขียนและเป็นกำลังใจให้กับงานเขียนของคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณสิริญาภร เป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ คุณสิริญาภร ทรงสภา อธิบายสิ่งที่ได้จากสิ่งที่ทำได้ละเอียดมากครับ ขอชื่นชมผลงานครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ คุณสิริญาภร ดิฉันประทับใจในงานเขียนของคุณค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณสิริญาภร ดิฉันชื่นชอบในงานเขียนของคุณ อ่านแล้วรู้สึกประทับใจมากค่ะ ขอเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อไปนะคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ คุณสิริญาภร ผมประทับใจในงานเขียนของคุณมาก เป็นกำลังใจให้ในงานเขียนครั้งต่อไปครับ

สวัสดีค่ะ คุณสิริญาภร ดิฉันประทับใจในงานเขียนคุณมาก ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ในงานเขียนครั้งต่อไปค่ะ

ขอบคุณ คุณสุนิสา สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณประภาพร สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณฤทธิพงศ์ สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณนริศรา สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณนภัสวรรณ สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณเฉลิมศักดิ์ สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณอรอุมา สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

สวัสดีครับคุณสิริญาภร ทรงสุภา ประทับใจงานเขียนของคุณมากครับ เป็นกำลังใจให้มีงานเขียนดีๆแบบนี้อีกนะครับ

สวัสดีครับ คุณสิริญาภร แยกส่วนงานได้ชัดเจนมากครับ ชื่นชอบในงานเขียนของคุณ เป็นกำลังใจให้ครับ

สวัสดีครับ คุณสิริญาภร ผมชอบงานเขียนของคุณมากครับเขียนได้ดีครับ ถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีมากครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณมากครับ

สวัสดีค่ะ คุณสิริญากร ดิฉันชื่นชมและประทับใจในงานเขียนของคุณมากค่ะ เขียนได้มากค่ะ
ขอเป็นกำลังใจในงานเขียนชิ้นต่อ ๆ ไปนะคะ

ขอบคุณ คุณกิตติวัฒน์ สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณวชิรวิชญ์ สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณทศวรรษ สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณกวิสรา สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

สวัสดีครับคุณกวินราสำหรับเรื่องราวดีๆที่ได้แบ่งปันครับ

สวัสดีครับ คุณ กวิสรา กระผม ชื่นชอบในงานเขียนของคุณมากๆเลยครับ เขียนเข้าใจง่าย จะติดตามไปเรื่อยๆนะครับ

สวัสดีครับ คุณสิริญาภร ผมประทับใจในผลงานของคุณมากครับ เป็นกำลังให้นะครับ

สวัสดีค่ะ คุณสิริญาภร ชื่นชอบเรื่องราวของคุณ ขอเป็นกำลังใจนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณสิริญาภร ดิฉันขอชื่นชมในงานเขียนของคุณ เป็นงานเขียนที่ดีและมีความหมาย ขอเป็นกำลังใจให้ในงานเขียนครั้งต่อ ๆ ไปนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณสิริญาภร เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวที่อบอุ่นและน่าประทับใจมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณสิริญาภร ดิฉันชื่นชมในสิ่งที่คุณได้เขียนมาเป็นผลงานที่น่าประทับใจและขอให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท