เพราะลงมือทำจึงได้ทบทวนตน


     การที่ตนได้มีโอกาสศึกษาในรายวิชา ความเป็นครู ED ๕๑๐๑  ทำให้ตนได้สิ่งที่สำคัญบางอย่างต่อวิชาชีพครู สิ่งที่ตนได้ไม่ใช่เพียงความรู้ที่อยู่ในเอกสาร ตำราเรียน แต่แก่นแท้จริง ๆ ที่ได้คือการตระหนักรู้ซึ้งในบทบาทและจิตใจของความเป็นครู (รักในหน้าที่ที่ต้องทำเพื่อเด็ก) ทั้งนี้ มาจากกระบวนการสอนของอาจารย์กิตตินันท์ หอมฟุ้ง ที่ให้นักศึกษาลงมือทำใบงานต่าง ๆ ที่สามารถสะท้อนความนึกคิดของครูที่มีอยู่ในตัวทุกคนออกมา ซึ่งจะของจาระไนสิ่งที่ได้จากการถ่ายทอดงานต่าง ๆ (ขออนุญาตเรียงตามหมวดหมู่) ดังนี้  

๑. การสมัครสมาชิก Classstart.org เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สามารถติดตามกิจกรรมของวิชาเรียนได้ สร้างความกระตือรือร้น และสามารถนำขั้นตอนนี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานครูของตนได้

๒. ประวัติส่วนตัว ทำให้ตนระลึกขึ้นได้ว่าเราควรใช้ประวัติส่วนตัวเป็นกิจกรรมเบื้องต้นที่ทำให้เราได้รู้ภูมิหลังผู้เรียน ทัศนคติ และความคาดหวัง ที่ผู้เรียนสะท้อนออกมา ซึ่งควรทำเช่นนี้ก่อนการสอน และการเขียนประวัตินักศึกษาแบบกลุ่ม (Album) ทำให้นักศึกษาแต่ละคนเริ่มรู้จักและเริ่มต้นการทำงานร่วมกัน

๓. กิจกรรม “จดหมายจากมหาวิทยาลัยถึงคนไกลที่อยู่ทางบ้าน” นับว่าเป็นตัวช่วยที่ดี สำหรับลูกที่ไม่กล้าบอกสิ่งที่สำคัญกับพ่อแม่โดยตรง ตนจึงใช้จดหมายฉบับนั้นใช้เป็นตัวสารสื่อคำขอบคุณ บอกรัก และบอกว่าจะดูแลแม่เป็นครั้งแรก

๔. กิจกรรมการวิเคราะห์ 
๔.๑ วีดิทัศน์ชุด “ทบทวนความเป็นครู”
ตนได้ทบทวนว่า จริง ๆ แล้ว เราอยากเป็นครูหรือไม่ ทำตอบคือ "ใช่" เพราะคือ passion แล้ว จึงตั้งใจจะปลุกและเพิ่มความเป็นครูของตนมากกว่าที่เป็นอยู่
๔.๒ วีดิทัศน์ชุด “ทบทวนตนเอง”
ก่อนจะเป็นครูที่ดี ควรเป็นลูกที่ดีก่อน เพราะเป็นบทบาทแรก เมื่อรับชมวีดิทัศน์แล้ว ตนร้องไห้ไม่หยุด สิ่งที่ได้อย่างสุดซึ้งเลย คือ รู้สึกผิดและอยากจะทำหน้าที่ลูกให้ดีกว่าเมื่อวาน (เป็นงานชิ้นแรกที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐ เพราะถ่ายทอดจากก้นลึกความรู้สึก)
๔.๓ วีดิทัศน์ชุด “ครูที่ดีคือ อะไร”
วีดิทัศน์ชุดนี้ทำให้ตนเข้าใจความเป็นครูที่ดีมากขึ้น ครูที่ไม่ใช่เป็นเพราะวุฒิที่เรียนมา แต่คือครูที่เป็นครูจากใจ
๔.๔ วีดิทัศน์ชุด “Children Full of Life”
การที่ได้เห็นตัวอย่างกระบวนการสอนของครูการามูริ ทำให้ตนได้ตัวอย่างที่ดีของการเป็นครู อย่างเช่น เรื่อง การเป็นครอบครัวเดียวกับเด็กและใส่ใจความละเอียดอ่อนในตัวเด็ก
๔.๕ วีดิทัศน์ชุด “จิตวิญญาณความเป็นครู”
ทำให้ตนเห็นจิตวิญาณที่น่าชื่นชม อยู่ ๔ เรื่อง ได้แก่ การยึดมั่นจรรยาบรรณ ความศรัทธาในใจครู ความเพียรเพื่อศิษย์ และอุดมการณ์ที่ครูมี ตนจึงเข้าใจว่าครูดีที่จิตวิญญาณ ไม่ใช่ดีที่ตำแหน่ง
๔.๖ วีดิทัศน์ชุด “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครูของแผ่นดิน”
เมื่อเรามีความเชื่อเราจะทำด้วยพลัง วีดิทัศน์นี้ ทำให้เห็นถึงความเชื่อที่ครูทำเพื่อพ่อของแผ่นดิน ซึ่งทำให้ครูสามารถทำดีได้อย่างสุดกำลัง
๔.๗ วิเคราะห์อัตชีวประวัติ “คุณครูโกมล คีมทอง”
ได้แนวคิดการเป็นครูดีจากการดำเนินชีวิตอย่างนักพัฒนา อาทิ การเป็นบุคคลที่กล้าคิด กล้าเริ่ม และกล้าปรารภ  การหาโอกาสศึกษาความคิดของผู้ทรงรู้ทางการศึกษา  การเป็นนักลงมือทำที่เห็นใจผู้อื่น  รวมทั้งการเป็นครูที่ให้โอกาสศิษย์  ทั้งหมดนี้ คือการเพิ่มมุมมองและทบทวนตัวเองในเรื่องของคุณสมบัติการเป็นครูที่ลงมือทำจริง ๆ

๕. งานเขียน ครูที่สร้างแรงบันดาลใจ + ครูที่ไม่อยากเป็น
๕.๑ ครูที่สร้างแรงบันดาลใจ
ทำให้ตนได้หวนระลึกถึงพระคุณของครูเก่าที่สร้างและจุดประกายความดีงามแก่ชีวิต อันนำพาให้ตนกลายเป็นครูตามวิถีของครูท่าน เหนืออื่นใดคือการอยากเป็นครูเก่งและอบอุ่น อย่างที่ตนเคยได้รับความรู้สึกดี ๆ ในวัยเด็ก
๕.๒ ครูที่ไม่อยากเป็น
ใจความหลักที่รับรู้ได้ขณะที่ทำงานชิ้นนี้คือ เราไม่ชอบครูเช่นไร เราจะไม่เป็นครูเช่นนั้น เพื่อให้เด็กปราศจากความโชคร้ายที่มีครูผู้ไม่รักในหน้าที่ครู

๖. กิจกรรมการเขียนแผนภาพความคิด (Mind Map)
๖.๑ การเขียนแผนภาพความคิด “บทที่ ๒ มาตรฐานวิชาชีพครู”
การที่ได้ถ่ายทอดสิ่งที่อ่านออกมาแผนภาพความคิด ทำให้ตนมีความเข้าใจเรื่องมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากต่อการสอบภาคทฤษฎีในเรื่องดังกล่่าว
๖.๒ การเขียนแผนภาพความคิด “บทที่ ๗ บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะที่ดีของครู”
 ทำให้ตนได้มีโอกาสทบทวนการกระทำของตนตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ครูว่ามีคุณสมบัติตามที่ตำราและสังคมแต่ละยุคสมัยได้กำหนดมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ หากเราท่องจำ Mind Map เพื่อจะใช้สอบ ก็คงไม่มีประโยชน์ใดที่สร้างสรรค์เลย หากไม่ลงมือกระทำ เพราะนี่คือ "หน้าที่" ที่ครูต้องรับผิดชอบ
๖.๓ การเขียนแผนภาพความคิด "บทที่ ๑๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู"
ทำให้ตนมีระบบความคิดเรื่องใหม่ที่ไม่เคยมีโอกาสได้ศึกษา เกี่ยวกับ เรื่องพระราชบัญญัติการศึกษา  เรื่องพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  เรื่องพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น

๗. การเขียนบันทึก (Post)ในสมุดบันทึก เว็บไซต์ GotoKnow

๗.๑ การสมัครสมาชิก การสร้างสมุดบันทึก การสร้างข้อมูลส่วนตัว การติดตามสมาชิกอื่น ฯลฯ 
เป็นการฝึกทักษะนักเขียนและนักเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีบล็อก ที่ตนไม่เคยมีโอกาสใช้สื่อประเภทนี้เลย จึงได้ฝึกประสบการณ์ใหม่  แล้วหลังจากทำกิจกรรมจนเกือบครบกระบวนการ สิ่งที่ตนได้จริง ๆ คือ "วินัย" ความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์งานของตน และรับผิดชอบในการติดตามสมาชิกคนอื่น ๆ ทุกสัปดาห์
๗.๒ การเขียนบันทึกที่ ๑ "ขอบคุณ ๑๐๐ สิ่ง/อย่าง" (Thanks ๑๐๐ to be me)
ได้กลับมาใช้ทัศนคติที่ดีในการมองบวก คิดบวก ต่อสิ่งรอบตัวให้สร้างสรรค์และสำนึกรู้คุณทุกอย่างที่ทำให้เราเป็นเราอย่างทุกวันนี้ ซึ่งอาจเป็นคุณสมบัติอันดับต้น ๆ ของนักสร้างงานเขียน
๗.๓ การเขียนบันทึกที่ ๒ "แกลเลอรีภาพถ่ายของฉัน" (กลิ่นอายจากภาพฉายความทรงจำ)
บันทึกนี้ทำให้ตนได้ตั้งใจถ่ายทอดมุมมองที่มีต่อภาพที่ตนบันทึกความทรงจำไว้ แต่ไม่เคยถ่ายทอดให้ผู้ใดได้รู้ นับว่าเป็นการฝึกเป็นนักเล่าเรื่อง
๗.๔ การเขียนบันทึกที่ ๓ "เพลงที่เป็นแรงบันดาลใจแก่ฉัน" (พลังเพลงเปลี่ยนโลก เพลง I Was Here ของ Beyonce)
เพลงหลาย ๆ เพลงช่วยบรรเลงพลังบวกในใจคนได้ ตนก็มีเพลงดีเปี่ยมแรงบันดาลใจเหล่านั้นอยู่ไม่น้อย บันทึกนี้ จึงทำให้ตนได้มีโอกาสแบ่งปันคลังเพลงที่มีคุณค่าแก่คนอื่น เพราะเมื่อตนได้ฟังเพลงนี้แล้วเกิดอยากทำดี จึงคิดว่าหากมีใครได้ฟังก็คงเป็นเหมือนกันกับตน นับว่าได้เป็นผู้ให้อีกครั้ง
๗.๕ การเขียนบันทึกที่ ๔ "เขียนจดหมายถึงตัวเอง" (จดหมายฉบับนี้ ถึงคนที่ยิ้มน้อยลง)
 ผลงานนี้ ถือว่าได้ใช้ความละเอียดอ่อนทางความคิดและจินตนาการในการเขียนถึงตัวเอง อีกสิ่งที่ได้คือ ได้ข้อความให้กำลังใจจากตัวเราถึงตัวเราเอง
๗.๖ การเขียนบันทึกที่ ๕ "จุดเปลี่ยน" (Second Chance)
ตนได้ทบทวนเส้นทาง ประสบการณ์ และการเปลี่ยนแปลง ในชีวิตที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าทุกคนต่างมีภูมิหลังและเรื่องราว ดี-ร้าย กว่าจะมีวันนี้ การเลือกและหยัดยืนอดทน อาจทำให้พบประตูสู่ความสุข ความสำเร็จ
๗.๗ การเขียนบันทึกที่ ๖ "วันสุดท้ายของชีวิต" (The Day after Tomorrow)
ตนได้ทบทวนแผนระยะยาวของชีวิต และได้ทำใจให้พร้อมยิ้มรับกับภาพวันสุดท้ายของตน ได้ลองถามว่าก่อนจากไปจะขอบคุณใคร ทำดีอะไร และมีความสุขสงบแบบไหน สุดท้ายคือการตั้งอยู่กับสติปัจจุบัน
๗.๘ การเขียนบันทึกที่ ๗ "เรื่องที่อยากเล่า" (Get Money & Free Time)
ได้แบ่งปันความสุข ว่าหากชีวิตสำเร็จลุล่วงและโชคดีขั้นสุด เราจะบริหารความสุขไปในทิศทางใด ความพิเศษในมนุษย์ที่สัตว์อื่นไม่มีคือความสวยงามของความฝัน
๗.๙ การเขียนบันทึกที่ ๘ "สิ่งที่ได้จากสิ่งที่ทำ" (เพราะลงมือทำจึงได้ทบทวนตน)
สำหรับในความคิดของตน กิจกรรมนี้จะช่วยให้ทุกคนทบทวนว่าสิ่งที่ทำมาตลอดในรายวิชานี้ ทำเพื่ออะไร บันทึกนี้จึงทำเพื่อมองเห็นภาพรวมว่าเราได้ค่อย ๆ ถักทอวิสัยความเป็นครู เพราะทุกกระบวนการมันล้อเป็นเส้นเรื่องเดียวกัน การเขียนก็คือการถ่ายทอด การถ่ายทอดคือทักษะของครู
๗.๑๐ การติดตามบันทึกของเพื่อนร่วมหมู่เรียน ๒๙ คน
  การที่ตนได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นงานเขียนเพื่อน ๆ ถือว่าเป็นการให้กำลังใจกันและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองคนอื่นที่ต่างออกไปในเรื่องเดียวกัน

๘. แฟ้มสะสมผลงานประจํารายวิชา เป็นการรวมผลงานที่ตนได้ทำมาทั้งภาคเรียน แสดงประสบการณ์ที่ได้ แสดงทัศนคติที่มี แสดงความอดทนและความเพียรของพวกเรา ควรจะภูมิใจในสิ่งที่ได้ทำ

๙. ดูงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 26 (3 – 12 ก.พ.63)....(กำลังอยู่ในขั้นตอนการเรียนรู้)....

ขอบคุณอาจารย์กิตตินันท์  หอมฟุ้ง  ที่มอบประสบการณ์ที่แตกต่างในกระบวนการถักทอจิตวิญญาณครูแก่นักศึกษา ป.บัณฑิต ๖๒ความเห็น (29)

สวัสดีค่ะ คุณฤทธิพงศ์ ฉันประทับใจในงานเขียนและเป็นกำลังใจให้กับงานเขียนของคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณฤทธิพงศ์ ดิฉันชื่นชอบและประทับใจในงานเขียนของคุณมาก คุณถ่ายทอดความรู้สึกผ่านงานเขียนออกมาได้ดีมากค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้คุณต่อไปนะคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ คุณฤทธิพงศ์ ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันเรื่องราวดีดี เป็นกำลังใจให้นะครับ

สวัสดีค่ะ คุณฤทธิพงศ์ เป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณครับ คุณสุนิสา พรมใจที่เข้ามาติดตามผลงาน เป็นกำลังใจให้เช่นกันครับ

ขอบคุณครับ คุณนภัสวรรณ ถาวรรณา ที่เข้ามาติดตามผลงานและชอบงานเขียนนี้ เป็นกำลังใจให้เช่นกันครับ

ขอบคุณครับ คุณกรกต กลิ่นเดช ที่เข้ามาติดตามผลงาน เป็นกำลังใจให้เช่นกันครับ

ขอบคุณครับ คุณประภาพร ชัยวงค์ ที่เข้ามาติดตามผลงาน จะติดตามผลงานคุณเช่นกัน และเป็นกำลังใจให้เช่นกันครับ

สวัสดีค่ะ คุณฤทธิพงศ์ ดิฉันประทับใจในงานเขียนของคุณค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดดีครับ คุณครูเเล็ก ผมประทับใจในงานเขียนของคุณมาก เป็นกำลังใจให้ในงานเขียนครั้งต่อไปครับ

สวัสดีค่ะ คุณครูเล็ก ดิฉันประทับใจในงานของคุณมาก ดิฉันของเป็นกำลังใจให้คุณในงานครั้งต่อไปค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณฤทธิพงศ์ ดิฉันชื่นชอบในงานเขียนของคุณ อ่านแล้วรู้สึกประทับใจมากค่ะ ขอเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อไปนะคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับคุณครูเล็ก ฤทธิพงศ์ ประทับใจงานเขียนของคุณมากครับ เป็นกำลังใจให้มีงานเขียนดีๆแบบนี้อีกนะครับ

เป็นการรวบรวมที่รายละเอียกแน่นมากครับ ครูเล็ก ฤทธิพงศ์

สวัสดีครับ คุณฤทธิพงศ์ ผมชอบงานเขียนของคุณมากครับเขียนได้ดีครับ ถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีมากครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณครับ คุณนริศรา ที่เข้ามาติดตามผลงาน จะติดตามผลงานคุณเช่นกัน และเป็นกำลังใจให้เช่นกันครับ

ขอบคุณครับ คุณเฉลิมศักดิ์ ที่เข้ามาติดตามผลงาน จะติดตามผลงานคุณเช่นกัน และเป็นกำลังใจให้เช่นกันครับ

ขอบคุณครับ คุณอรอุมา ที่เข้ามาติดตามผลงาน เป็นกำลังใจให้เช่นกันครับ

ขอบคุณครับ คุณสิริญาภร ทรงสุภา ที่เข้ามาติดตามผลงาน จะติดตามผลงานคุณเช่นกัน และเป็นกำลังใจให้เช่นกันครับ

ขอบคุณครับ คุณกิตติวัฒน์ ที่เข้ามาชื่นชมผลงาน เป็นกำลังใจให้เช่นกันครับ

ขอบคุณครับ คุณวชิรวิชญ์ ที่ชื่นชมการรวบรวมงานครับ เป็นกำลังใจให้เช่นกันครับ

ขอบคุณครับ คุณทศวรรษ ที่เข้ามาติดตามผลงาน จะติดตามผลงานคุณเช่นกัน และเป็นกำลังใจให้เช่นกันครับ

สวัสดีครับคุณ ฤทธิพงศ์ ผมชื่นชอบงานเขียนของคุณครับ อ่านง่าย เข้าใจง่าย และเป็นกำลังให้เกิดงานเขียนดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับ ขอบคุณมากครับ

สวัสดีค่ะคุณฤทธิพงศ์ ดิฉันชื่นชมในงานเขียนของคุณมากค่ะ เขียนได้มากค่ะ ขอเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์งานเขียนชิ้นต่อ ๆ ไปนะคะ

สวัสดีครับ คุณฤทธิพงศ์ ผมประทับใจในผลงานของคุณมากครับ เป็นกำลังให้นะครับ

สวัสดีค่ะ คุณครูเล็ก ชื่นชอบเรื่องราวของคุณ ขอเป็นกำลังใจนะคะ

สวัสดีค่ะ ครูเล็ก ฤทธิพงค์ ดิฉันขอชื่นชมในงานเขียนของคุณ เป็นงานเขียนที่ดีและมีความหมาย ขอเป็นกำลังใจให้ในงานเขียนครั้งต่อ ๆ ไปนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ ครูเล็ก เรื่องราวของคุณน่าประทับใจมากค่ะ เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณฤทธิพงค์ดิฉันชื่นชมในสิ่งที่คุณได้เขียนมาเป็นผลงานที่น่าประทับใจและขอเป็นกำลังใจให้นะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท