วันนี้  15  ธันวาคม  2549 กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดการความรู้ (KM)  เรื่อง ระบบพนักงานในมหาวิทยาลัย

          ท่านใดสนใจขอเชิญร่วมเสวนาร่วมกัน และร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันได้ ในเวลา 13.30 - 16.30 น. ที่ห้องประชุมสัมมนากองการเจ้าหน้าที่ มข.