การจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ มข. (KM)

กองการเจ้าหน้าที่ มข. พร้อมพัฒนากองการเจ้าหน้าที่ไปสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ

           ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  เรื่องการรับสมัคร การสรรหา และการเลือกสรร  ที่กองการเจ้าหน้าที่กับคณะ/หน่วยงานได้ ดำเนินการร่วมกัน ซึ่งมีบุคลากรที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสังกัดกอง/คณะ/หน่วยงาน เข้าร่วมประมาณ  65  คน เมื่อวันที่  14  ธันวาคม 2549 ที่หัองประชุมกองการเจ้าหน้าที่ มข. เวลา 13.30 - 16.30 น.  ได้บทสุปการจัดความรู้ (Knowledge Management : KM) ดังนี้

การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน
 1. คณะ/หน่วยงานได้รับแจ้งการจัดสรรกรอบอัตราจากกองการเจ้าหน้าที่
 2. คณะ/หน่วยงานดำเนินการประกาศรับสมัคร
  1. กำหนดคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  2. กำหนดระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร (มีระยะเวลาในการรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ)
  3. กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก
  4. จัดทำประกาศรับสมัครและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก (จำนวน 3 – 5 คน)
  5. จัดส่งสำเนาประกาศรับสมัครและสำเนาคำสั่งแต่งตั้งกรรมการให้คณะกรรมการคัดเลือก
  6. ส่งประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
   • งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • กองการเจ้าหน้าที่
   • งานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น (พร้อมรับสมัคร)
   • แหล่งข่าวอื่นๆ
   1. ดำเนินการรับสมัคร
   2. เมื่อสิ้นระยะเวลาการรับสมัคร การเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
   3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
   4. ดำเนินการคัดเลือก
   5. รายงานผลการคัดเลือกต่ออธิการบดีโดยผ่านคณบดี/กองการเจ้าหน้าที่
   6. (กรณีสายผู้สอนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ)

   7. จัดชุดเอกสารส่งกองการเจ้าหน้าที่ โดยแนบประกาศรับสมัครและคำสั่งแต่งตั้ง

  กรรมการคัดเลือก และใบสมัครผู้ได้รับการคัดเลือก

  1. กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการประกาศผลการคัดเลือก/ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกให้คณะ/หน่วยงานทราบ
  2. แจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
  3. กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์ กองการเจ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งคณะ/หน่วยงานเพื่อเรียก
  4. ผู้ได้รับการคัดเลือกอันดับสำรอง

  5. ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
  6. กองการเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวผู้ได้รับคัดเลือก/ส่งตัวไปยังคณะ/หน่วยงาน
  7. คณะ/หน่วยงานแจ้งวันเริ่มปฏิบัติงาน/เลขที่อัตรา/สังกัด/สัญญาจ้าง/ข้อกำหนดการจ้าง
  8. (อย่างละ 2 ชุด)

  9. กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
  10. กองการเจ้าหน้าที่ส่งสำเนาคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง/สัญญาจ้าง/ข้อกำหนดการจ้าง (อย่างละ 1 ชุด)

  คณะ/หน่วยงานแจ้งคำ

  การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้/ลูกจ้างชั่วคราว

  1. คณะ/หน่วยงานได้รับแจ้งการจัดสรรกรอบอัตราและอัตราตั้งใหม่จากกองแผนงาน
  2. คณะ/หน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอประกาศรับสมัคร
   1. คณะ/หน่วยงานจัดทำบันทึกกำหนดคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
   2. กำหนดระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร (มีระยะเวลาในการรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ)
   3. กำหนดเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
   4. คณะ/หน่วยงานเสนอรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือก (จำนวน 3 – 5 คน)
   5. กองการเจ้าหน้าที่จัดทำประกาศรับสมัครและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
   6. จัดส่งสำเนาประกาศรับสมัครและสำเนาคำสั่งแต่งตั้งกรรมการให้คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   7. ดำเนินการรับสมัคร
   8. ส่งประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
    • งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    • คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    • แหล่งข่าวอื่นๆ
    1. เมื่อสิ้นระยะเวลาการรับสมัคร กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
    2. กองการเจ้าหน้าที่ส่งใบสมัครให้กับคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    3. กองการเจ้าหน้าที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์)
    4. คณะ/หน่วยงานดำเนินการคัดเลือก
    5. รายงานผลการคัดเลือกต่ออธิการบดีโดยผ่านคณบดี/กองการเจ้าหน้าที่

   (พร้อมส่งใบสมัครผู้ได้รับการคัดเลือก)

   1. กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการประกาศผลการคัดเลือก/ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกให้คณะ/หน่วยงานทราบ
   2. แจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
   3. กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์ กองการเจ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งคณะ/หน่วยงานเพื่อเรียก
   4. ผู้ได้รับการคัดเลือกอันดับสำรอง

   5. ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
   6. กองการเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวผู้ได้รับคัดเลือก/ส่งตัวไปยังคณะ/หน่วยงาน
   7. คณะ/หน่วยงานแจ้งวันเริ่มปฏิบัติงาน/เลขที่อัตรา/สังกัด
   8. กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
   9. กองการเจ้าหน้าที่ส่งสำเนาคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

   หมายเหตุ

   1. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตามข้อ 8 คณะ/หน่วยงานต้องส่งข้อกำหนดการจ้างและสัญญาจ้าง อย่างละ 2 ชุด ให้กองการเจ้าหน้าที่
   2. กองการเจ้าหน้าที่ส่งข้อกำหนดการจ้างและสัญญาจ้างให้คณะ/หน่วยงาน อย่างละ 1 ชุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝ่ายวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่

คำสำคัญ (Tags)#มนูญ#บรรณวงศิลป์

หมายเลขบันทึก: 67441, เขียน: 15 Dec 2006 @ 12:25 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)