สื่อการสอนดิจิตอล คือ วัสดุการสอนทุกรูปแบบที่สามารถนำไปจัดเก็บในระบบดิจิตอลและสามารถใช้งานหรือนำเสนอได้ด้วยคอมพิวเตอร์  ไม่ว่าจะเป็นอักษรข้อความ  สิ่งพิมพ์  ภาพ  เสียง  ภาพและเสียง  หรือภาพเคลื่อนไหว  หรือวีดิทัศน์  หรือสิ่งพิมพ์ ( Multimedia )