Contact

การทำงาน

  เป็นคนดี  

 

      การทำงาน แม้จะเหนื่อยยากซักเท่าไร   ถ้าเราไม่พยายามทำให้ดีที่สุดผลงานที่ออกมาอาจไม่ดีเท่าที่หวัง  ไม่ว่าเราคิดจะทำอะไรก็ตามการทำให้ดีที่สุด   แม้ผลจะเป็นอย่างไรเราก็ภูมิใจในผลของงานนั้น

ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานนะคะ

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 67402, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #งานดี#เมื่อลงมือทำ

Recent Posts 

Comments (0)