ธรรมะ สวรรค์ในหน้าที่การงาน ตอนที่ 1 

การงานนั้น น่ารัก เพราะเป็นครู    
สอนให้รู้ ให้ฉลาด ไปทุกสิ่ง
ยิ่งทำแล้ว ยิ่งฉลาด มิหวาดประวิง
เป็นผู้ดิ่ง พ้นผิด จิตเจริญ

ยิ่งกว่านั้น ดูให้ดี มีค่าลึก
เป็นการฝึก ธรรมะกล้า น่าสรรเสริญ
มี สติ ฉันทะ ทมะ ฯลฯ เกิน
แสนเพลิดเพลิน จิตวาง ทางนิพพาน,

ยิ่งประเสริฐ ก็คือว่า น่าสนุก
ไม่มีทุกข์ เป็นการทำ กรรมฐาน
ทำชีวิต ให้สดใส ใจเบิกบาน
ในการงาน ประจำวัน นั่นเอง เอย

ท่านพุทธทาสภิกขุ