การจัดกิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 1 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างภิรมณ์

ชื่อเรื่อง          การจัดกิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน

                     ชั้นเตรียมอนุบาล 1 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างภิรมณ์

ผู้วิจัย               นางสาวอำนวย  คิดโสดา

ตำแหน่ง            ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

สังกัด               ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างภิรมณ์  สังกัด กองการศึกษา

                     เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

ปีที่พิมพ์            2562

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 1 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างภิรมณ์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน โดยใช้วิธีการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นเตรียมอนุบาล 1 ห้อง 1 จำนวน 15 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างภิรมณ์ โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน จำนวน 15 แผน 2) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล1 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างภิรมณ์ จำนวน 27 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ t-test (dependent Samples)

          ผลการวิจัยพบว่า

                 นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 1 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างภิรมณ์ มีความฉลาดทางอารมณ์ หลังจัดกิจกรรมการเล่านิทาน สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเล่านิทาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)ความเห็น (0)