2019-12-02 ศัพท์ ทีมักสับสน ในการใช้ ชุด A – Addicted / devoted

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
2019-12-02 Revision A

2019-12-02 

161127-1 ศัพท์ ทีมักสับสน ในการใช้ ชุด A –Addicted / devoted

26 พฤศจิกายน 2016 18:47 น. http://www.gotoknow.org/posts/619228

การใช้ถาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐานของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Revised on 2016.11.26 Ref.#594919

Dictionary.com

ออกเสียง “addict”

เมื่อเป็น นาม เน้น พยางค์ แรกว่า “AD-ikt”

เมื่อเป็น กริยา เน้น พยางค์ หลังว่า.”uh-DIKt”

และ ออกเสียง ”addicted เน้นที่ พยางค์ หลัง ว่า “uh DIK tid

และ ออกเสียง “devoted เน้นที่ voh) ว่า “dih-VOH-tid

 

Dictionary of Problem Words andExpression

อธิบายว่า “addicted แสดงนัยความรู้สึก

     “ไม่น่ายินดี

         หรือ “ไม่พึงปรารถนา

         ที่มี ต่อการกระทํา หรือ นิสัย อย่างหนึ่ง” เช่น

He was addicted tonarcotics.”

(หรือ“lying/thievery/alcohol)

ขณะที่ ให้ความหมาย “devotedว่า แสดงนัยความรู้สึก

          “ของการยึดติด”ด้วยเช่นกัน

          แต่เป็นเพียง“กับสิ่งที่ ผู้พูดหรือผู้เขียนเห็นว่า” “ดี” “มีประโยชน์”

          หรือ“เป็นที่ปรารถนา” เช่น

           ‘Jim was devoted to hismother.” (หรือ his country/good literature)

แต่การใช้ทั้งสองคํา “ยังขึ้นอยู่กับผู้พูด”

ถ้าหากคุณ “ไม่ชอบอ่านเรื่องนักสืบ”

         ”คุณอาจบอกว่า “เพื่อนคุณที่ชอบเป็นอย่างมากนั้น”

Addicted tothe detective books.”

แต่ถ้าหาก”คุณชอบอ่านด้วย” ก็อาจบอกว่า เพื่อนคุณ

Devoted todetective books.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)