2019-12-02 ศัพท์ ทีมักสับสน ในการใช้ ชุด A – Adapt / adept / adopt

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
2019-12-02 Revision A

26 พฤศจิกายน 2016 11:35 น. 

TO SUPERSEDE http://www.gotoknow.org/posts/619216

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือ ว่า ถูกต้องในที่นี้เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Revised on 2016.11.26 Ref.#594916

Adapt & Adept & Adopt

Dictionary.com ออกเสียง “adapt”

(เน้น พยางค์ หลัง) ว่า “uh-DAPT”

รูปผันแปร ของ ‘adapt’ (ปรับ/ทำให้เหมาะ/ทำให้กลมกลืน)

กริยา รูป ‘mis adapt’ หรือ ‘readapt’ (สกรรมกริยา)

คุณศัพท์ รูป ‘adaptable’(ที่ปรับตัวได้) และ

     ‘adaptive’ และ ‘non adapting’

นาม รูป ‘adaptability’ (ความสามารถในการปรับตัวได้)

          หรือ ‘adaptableness’ หรือ ‘adaptedness’

          หรือ ‘adaptation’ (การปรับตัว)

          หรือ ‘adaptor’ (อุปกรณ์ เชื่อมส่วน/แบบที่แตกต่าง ให้เข้ากันได้)

คำอื่น ที่อาจสับสน รวมถึง ‘adapt’ ‘adept’ ‘adopt’

Dictionary.com ออกเสียง “adept”

เมื่อเป็น คุณศัพท์ เน้น พยางค์ หลัง ว่า “uh-DEPT

เมื่อเป็น นาม เลือกเน้นได้ ทั้ง พยางค์หน้า/หลัง) “AD-ept” หรือ “uh-DEPT-”

Dictionary.com ออกเสียง adopt”

เมื่อเป็น กริยา เน้น พยางค์ หลังว่า “uh-DOPT

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย ความหมาย “adapt” ว่า

การ ‘adapt’ คือ “to adjust” = ทำการ “ปรับเปลี่ยน”

         หรือ “to make suitable” = ทําให้ “เหมาะสม”

ให้สังเกต พยางค์ที่ สอง (dapt) ที่คล้ายกับ ‘apt’

ที่หมายถึง “fit” = “พอดี” หรือ

“suited to the purpose” = “เหมาะสมกับจุดประสงค์”

ส่วน “adept” มีความหมาย บางสิ่งเหมือน‘apt’

 คือ “skilled” = (มีฝีมือ) หรือ “proficient” = (ชํานาญ)

สามารถใช้แทนกันได้ เช่น

‘Bill was apt in science.’ หรือ

‘Bill was adept in science.’

ส่วน “adopt” หมายถึง ‘to accept’ หรือ ‘to take as one’s own’

ตัวอย่างเช่น

“You must adapt yourself to this situation.”

“He is adept in dancing the latest steps.”

“I shall adopt your proposal.”

“This dress designer is adept in adaptingstyles from abroad and find that women here adopt them eagerly.”

Merriam-Webster Dictionary

ตั้งคำถาม ว่า “รู้หรือไม่” ว่า

รากจากคำเดิมของ ‘adapt’ คือ

แนวคิดที่ว่า “กลายเป็นเหมาะสมโดยเฉพาะ” กับบางสิ่ง

ผู้พูดอังกฤษ ปรับเปลี่ยน ‘adapt’ เมื่อศตวรรษที่ 15

จากคำภาษาฝรั่งเศษว่า ‘adapter’

ซึ่งคำนี้มาจากรูป ละติน ‘aptare’ หมายถึง “to fit”

         และ ‘aptus’ หมายถึง “fit” หรือ “apt”

คำอื่น ที่สืบทอดมาจาก ‘aptus’ มาเป็นภาษาอังกฤษ

รวมด้วย ‘aptitude’ ‘inept’ และแน่นอน ‘apt’ ด้วย

รวมทั้ง ‘unapt’ และ ‘inapt’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)