มุมมอง มุสลิม

อิสลามเป็นมากกว่าคำว่า "ศาสนา" ในความเข้าใจของคนทั่วไป เพราะจะเข้ามากำหนดรายละเอียดต่างๆทั้งของชีวิตทั้งหมด ทั้งในเรื่องการปฏิบัติภายนอกและในเรื่องของจิตใจ (ดูสู่ความเข้าใจอิสลาม)

เนื่องจากมุสลิมใช้หลักการอิสลามเป็นตัวตั้ง ทำให้มุมมองในการมองโลก และการพิจารณาสิ่งต่างๆ ที่เป็นปรากฏการณ์ในสังคมย่อมมีความแตกต่างกับมุมมองของคนทั่วไป แต่ไม่จำเป็นว่ามุสลิมทุกคนต้องมีมุมมองเหมือนกันทุกอย่าง เพราะบางเรื่องศาสนาก็อนุญาติให้ใช้สติปัญญาพิจารณาได้

มุสลิมศรัทธาในความเป็นหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเอกกะ ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งในสากลจักวาล และไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ ทุกสิ่งทุกอย่างล็วนแล้วแต่ยอมจำนนต่อพระองค์ทั้งสิ้น

วิสัยทัศน์ของมุสลิมจึงถูกกำหนดมาจาก พระผู้เป็นเจ้า และจะมุ่งกลับไปยังพระองค์ ซึ่งการเชื่อมโยงนี้ทำให้มุสลิมอธิบายสิ่งต่างๆ ตามการรับรู้ความจริงที่พระผู้เป็นเจ้าเปิดเผย

เช่น มุสลิมศรัทธาว่ามีใลกหน้าที่นิรันดร์ และโลกนี้เป็นเพียงสถานที่ทดสอบชั่วคราว ดังนั้นการใช้ชีวิตในโลกนี้ก็จะกระทำให้ดีที่สุดตามบทบัญญัติของศาสนาเพื่อได้รับการตอบแทนที่ดีงามในโลกหน้า แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ละทิ้งชีวิตทางโลก ดังที่ท่านศาสดาศาสนฑูต)มุฮัมมัด ให้มุสลิมปฏิบัติตนทำหน้าที่ทางโลกให้ดีที่สุด แม้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันสิ้นโลกก็ตาม

ดังนั้นผมขอเสนอให้ท่านพิจารณา "มุมมองมุสลิม" ที่มาจากคำสอนของอิสลาม ในฐานะ "ทางเลือกใหม่" ให้แก่สังคมเพื่อเป็นแนวทางในการเยียวยา และ แก้ปัญหาวิกฤติการณ์ของมนุษย์ชาติ