ผู้ป่วยระยะวิกฤตร้อยละ 80 ใส่ET tube จึงจำเป็นต้องใส่ NG tube เพื่อให้อาหารและยา แต่จากการสังเกตพบว่า ร้อยละ20เกิดแผลที่ปีกจมูก เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว จึงปรับเปลี่ยนเป็นใส่ OG tube หลังติดตามผลยังไม่พบภาวะแทรกซ้อน