กลวิธีบริหารจิตใจตัวเอง

ปรับเปลี่ยนความคิดว่าจะไม่มีความทุกอยู่ในใจ

ผ่อนคลายร่างกายด้วยความพอใจที่ได้ทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆ

ตั้งใจทำอะไรให้สำเร็จตามทีเราต้องการ มีความสงบในจิตใจในเวลาที่ต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์

ทำดีคิดดีพูดดีๆกับทุกคน

มีความเป็นอิสระทั้งทางใจและกาย

ทำให้ทุกคนสบายและช่วยเหลือกัน

นึกถึงความดีในตัวเรานั้นเองซึ่งหาไม่ได้หายากเลย