ข้าพเจ้าและคณะได้เดินทางมารับการอบรมที่มหาชีวาลัยอีสานได้รับความรู้การสมัครและการเขียนบล็อก