SAD - KM Workshop “รับน้องใหม่” แบบ “Spirit of Silapakorn”

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  1       เรื่องเล่าที่ :  6

ผู้เล่า :   อาจารย์สกุล   บุญยทัต

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อเรื่องเล่า :  “รับน้องใหม่” แบบ “Spirit of Silapakorn”


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
ม. ศิลปากรมีการรับน้องในลักษณะพิเศษ ปัจจุบัน ม.ศิลปกรมีการแบ่งออกเป็น 4 วิทยาเขต แต่มิติของการรับน้องต้องมารวมกัน ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงศาสตร์ไปอื่นๆ แล้ว เช่น วิทยาการจัดการ หรือวิศวะต่างต้องร้องเพลงเดียวกัน กำหนดให้ทุกวิทยาเขตเดินทางมารวมกันในวันกิจกรรมรับน้องเพื่อร่วมกันบวงสรวงพระพิฆเนศ โดย สร้างความเข้าใจในการมีทัศนคติที่ดี และความภูมิใจในการรับน้อง มีการกำหนดระยะเวลาในการรับน้อง คือ 1 เดือน มีการตกลงในสโมสรนักศึกษา กำหนดให้แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย โดยให้มีชื่อเรียกต่างกันไปในแต่ละปี ให้นักศึกษานำเสนอโครงการและกิจกรรมรับน้องให้มหาวิทยาลัยพิจารณา และมอบให้นักศึกษาดำเนินการโดยความควบคุมของมหาวิทยาลัย สโมสรนักศึกษาแบ่งหน้าที่มอบหมายการรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ โดยให้มีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้ามากำกับดูแล หลังจากกิจกรรมรับน้องภายใน 1 เดือนหมดแล้ว คณะจะรับไปดำเนินการ มีการแสดงร่วมกัน การแข่งขันกีฬา การประกวดการร้องเพลงคณะ ก่อนมีการจัดกิจกรรมจะมีการประชุมเพื่อมอบนโยบายการรับน้องและกำหนดกฎกติกาต่างๆ


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. มีความเข้าใจเจตนารมณ์ของการทำงาน และไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน 2. นักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการทำงานและสำนึกคิด 3. มหาวิทยาลัยศิลปากรมีวิทยาเขต แต่มีจุดรวมในการ “รับน้องใหม่” ด้วยเจตนารมณ์ “Spirit of Silapakorn”

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 67224, เขียน: 14 Dec 2006 @ 15:45 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)