เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  1       เรื่องเล่าที่ :  6

ผู้เล่า :   อาจารย์สกุล   บุญยทัต

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อเรื่องเล่า :  “รับน้องใหม่” แบบ “Spirit of Silapakorn”


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
ม. ศิลปากรมีการรับน้องในลักษณะพิเศษ ปัจจุบัน ม.ศิลปกรมีการแบ่งออกเป็น 4 วิทยาเขต แต่มิติของการรับน้องต้องมารวมกัน ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงศาสตร์ไปอื่นๆ แล้ว เช่น วิทยาการจัดการ หรือวิศวะต่างต้องร้องเพลงเดียวกัน กำหนดให้ทุกวิทยาเขตเดินทางมารวมกันในวันกิจกรรมรับน้องเพื่อร่วมกันบวงสรวงพระพิฆเนศ โดย สร้างความเข้าใจในการมีทัศนคติที่ดี และความภูมิใจในการรับน้อง มีการกำหนดระยะเวลาในการรับน้อง คือ 1 เดือน มีการตกลงในสโมสรนักศึกษา กำหนดให้แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย โดยให้มีชื่อเรียกต่างกันไปในแต่ละปี ให้นักศึกษานำเสนอโครงการและกิจกรรมรับน้องให้มหาวิทยาลัยพิจารณา และมอบให้นักศึกษาดำเนินการโดยความควบคุมของมหาวิทยาลัย สโมสรนักศึกษาแบ่งหน้าที่มอบหมายการรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ โดยให้มีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้ามากำกับดูแล หลังจากกิจกรรมรับน้องภายใน 1 เดือนหมดแล้ว คณะจะรับไปดำเนินการ มีการแสดงร่วมกัน การแข่งขันกีฬา การประกวดการร้องเพลงคณะ ก่อนมีการจัดกิจกรรมจะมีการประชุมเพื่อมอบนโยบายการรับน้องและกำหนดกฎกติกาต่างๆ


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. มีความเข้าใจเจตนารมณ์ของการทำงาน และไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน 2. นักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการทำงานและสำนึกคิด 3. มหาวิทยาลัยศิลปากรมีวิทยาเขต แต่มีจุดรวมในการ “รับน้องใหม่” ด้วยเจตนารมณ์ “Spirit of Silapakorn”

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง