MDI

มีสมาชิกเครือข่าย easy asthma clinic สอบถามเข้ามาถึงขั้นตอนการใช้ยาสูดพ่นในการรักษาโรคหืด เลยนำมาลงในblogนี้เพื่อให้ download กันค่ะ