วันนี้ทางมหาวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ปี 50 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โดยท่าน ผศ.ดร.พิศมัย ศรีอำไพ CKO ของ มมส. เป็นประธาน) ผมจึงมาเล่าถึงสิ่งที่ผมได้ในเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงงาน QA ของผม

  1. สิ่งที่ได้จากการชมวีดีทัศน์ KM ของ รพ.บ้านตาก จาก เรื่องเล่าถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้อำนวยการ (เพิ่งเคยดูจริงๆครับ)
  • การทำให้คนอื่นมี KM ต้องดูแล้วเหมือนมันสอดแทรกอยู่ในงานเขา
  • ใช้การปฏิบัติเป็นหลัก
  • ไม่ทำเป็นคนกลุ่มเดียว ต้องทำกันทั้งหมดไปพร้อมกันทั้งองค์
  • มีเป้าชัดเจน
  • เปิดโอกาสให้คนอื่นได้มีโอกาสเรียนรู้

สำหรับผมถ้าจากทั้ง 5 ข้อ ให้เลือกสิ่งที่สำคัญ 2 ลำดับ ผมจะเลือกข้อ 3 และ 4  นั้นหมายถึงสร้างความสามัคคีก่อนแล้วมาร่วมตั้งเป้าร่วมกัน

สำหรับแนวคิดจะทำต่อไปจะทำ CD ประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯเหมือน รพ.บ้านตาก แต่คงไม่ใช่การจัดฉาก และต้องดำเนินการให้ศูนย์ฯ ได้ best ออกมาจริงซะก่อนครับ เพื่อใช้อวดหน่วยงานอื่นที่มาเยี่ยม

  2. สิ่งที่ได้จากเรื่องเล่า ของ อ.ประจักษ์ สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ทราบกิจกรรมที่ดีๆ คือ
  • กิจกรรม การบันทึกงานประจำวันของบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ ซึ่งทุกวันก็จะมีการรวบรวมโดยเลขานุการคณะฯ และจัดทำเป็นคลังความรู้ เพื่อใช้แก้ปัญหากรณีที่คนหนึ่งไม่อยู่ให้คนที่อยู่สามารถทำแทนได้
  • กิจกรรมการพูดคุยหลังอาหารเที่ยง (lunch talk) กิจกรรมนี้ผมยังไม่ทราบละเอียดชัดเจนครับ แต่ชื่อที่ใช้น่าติดตาม และจะติดตามกิจกรรมนี้ต่อไป
  KPN