นักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ CBT.(Community Based Tourism)แม่ฮ่องสอน เราคุยกัยบ่อยๆเรื่อง "เครือข่าย"

ทำไมต้องเครือข่าย?

งานที่ต้องขับเคลื่อนไปได้ดีในอนาคตจำเป็นต้องรวมตัวกันในลักษณะเครือข่าย(Network)

เครือข่าย มีลักษณะอย่างไร

  • เครือข่ายเป็นการเรียนรู้ (Learning)
  • เครือข่ายเป็นการลงทุน(Investing)
  • เครือข่ายเป็นการดูแล(murturing)
  • เครือข่ายเป็นการรักษา(Keeping)

จะเห็นได้ว่าเครือข่ายเป็นการรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมที่เกี่ยวพันร้อยรัดกัน ที่สำคัญที่สุด คือ "การเรียนรู้" เป็นการเรียนรู้ระหว่างกัน

เครือข่าย การท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอน เรามีโจทย์ใหญ่ๆ ในการขับเคลื่อน เราได้ตั้งโจทย์"แม่ฮ่องสอนจะขับเคลื่อนพัฒนา CBT.อย่างไร?"

กระบวนการทำงานเรามีทั้ง งานวิจัยเชิงสังเคราะห์กระบวนการท่องเที่ยวโดยชุมชน(กำลังดำเนินการ) กระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยว ตาม Event ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในชุมชนท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำ

  • งานวิชาการ
  • การให้คำปรึกษา พี่ปรึกษาน้อง น้องปรึกษาพี่
  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • ปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) กับนักท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

กำลังเริ่มต้น กำลังเดินทาง....

ไม่ว่ารูปแบบการพัฒนา CBT. จะเป็นไปในรูปแบบใด แต่ความเอื้ออาทรระหว่างกัน กระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้คนทำงานได้เรียนรู้และเข้าใจกัน จะเป็นทุนที่สำคัญในการพัฒนาในครั้งนี้