เมื่อวันที่ 11  ธันวาคม ที่ผ่านมาได้มีการประชุมเพื่อประสานความร่วมมือการขับเคลื่อนงานพัฒนาภาคประชาชนเมืองนครขึ้นที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน จ.นครศรีฯ  (หลังโรงพยาบาลมหาราช) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นทำความเข้าใจภาพรวมงานพัฒนาภาคประชาชนในเมืองคอน การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน โครงการที่เกี่ยวข้องและเพื่อค้นหาพื้นที่ศักยภาพที่มีกิจกรรมเด่น มีคนแกนนำ มีกระบวนการการจัดทำแผนชุมชนที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับเป็นพื้นที่นำร่อง เรียนรู้เพื่อการขยายผล และอาจยกระดับเป็นพื้นที่ตำบลที่มีการเชื่อมโยงกันในระดับตำบล เป็นสภาชุมชนท้องถิ่นตำบล จังหวัด ตามลำดับ         ในเบื้องต้นของการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมมีข้อสรุปให้มีองค์กรในการประสานงาน มีคณะทำงาน และที่ทำการชั่วคราว ที่ศูนย์ส.ช ที่ใช้เป้นที่ประชุมเป็นที่ทำการชั่วคราวไปก่อน โดยที่ประชุมซึงมีผู้เข้าร่วมที่หลากหลายทั้งทีมงานปลัดวาสนาจากปกครองจังหวัด  ครูนงเมืองคอน จากกศน  ทีมงานเครือข่ายยมนา และผู้แทนพื้นที่ตำบลที่มีประเด็นงานพัฒนา พื้นที่รูปธรรมในการแก้ปัญหาความยากจน โดยใช้โครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองคอนเป็นประเด็นร่วมในการบูรณาการความร่วมมือ ที่ช่วยกันหนุนเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ ควรกันชี้เป้าของจริงของภาคประชาชน โดยในการประชุมครั้งนี้ได้ปลัดวาสนา  ด้วงฉุย ทีมงานของปกครองจังหวัดได้ให้ข้อมูลหลักเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านนำร่อง 400หมู่บ้านจากกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่กระทรวงมหาดไทยใช้ประมาณ 10ข้อ ดังรายละเอียดจะค่อยนำมาเล่าในครั้งหน้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์กับที่ประชุมเป็นอย่างมากทำให้เข้าใจภาพของโครงการทั้งหมดมากข้น หลังจากนั้นได้มีการประสานกันว่าน่าจะมีเวทีต่อเนื่อง ครึ้งหน้าเป็นวันที่ 25ธค ประชุมคณะทำงานและเตรียมการประชุมผู้แทนพื้นที่ตำบลซึ่งได้มีการเสนอพื้นที่ตำบลไปบ้างแล้วซึ่งแบ่งตามโซนอำเภอ 5 ลุ่มน้าสอดคล้องกับโครงการผู้ว่า แล้วจะเล่าความคืบหน้าในตอนต่อไปนะค่ะ