การเริ่มก่อตัวของการดำเนินการจัดการความรู้ใน สคร. ที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก นำโดยคุณเอื้อตัวจริง ท่าน ผอ.ดร.นพ.ณรงค์ วงศ์บา ได้ให้การสนับสนุนทีมงานทั้ง 7 กลุ่มงานและ 1 ฝ่ายได้แก่ 1.กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป 2.กลุ่มโรคไม่ติดต่อ 3.กลุ่มระบาดวิทยา 4.กลุ่มสนับสนุนวิชาการ 5.กลุ่มเอดส์/วัณโรค/โรคเรื้อน/เพศสัมพันธ์ 6.โรคติดต่อนำโดยแมลง 7.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 8.ฝ่ายบริหาร จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ได้ดำเนินการฝึกพัฒนาทักษะคุณอำนวยในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2548 ณ โรงแรม Topland จ.พิษณุโลก โดยมี ผู้จัดการโครงการพัฒนาการจัดการความรู้ภาคเหนือตอนล่าง อ.ไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ และคุณสุกานดา เมฆทรงกรด ไปช่วยเป็นวิทยากรฝึกทักษะคุณอำนวยในครั้งนี้