ในห้องคุณอำนวย  มีหลายท่าน   หลายองค์กร หลายหน่วยงาน เลยครับที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทั้งที่พูดและไม่พูด ผมเก็บภาพมาได้ส่วนหนึ่ง  หากท่านใดจะกรุณาแนะนำกันก็เชิญครับ   

ภาพที่ ๑
ภาพที่ ๒
ภาพที่ ๓
ภาพที่ ๔
ภาพที่ ๕
ภาพที่ ๖
ภาพที่ ๗
ภาพที่ ๘
ภาพที่ ๙
ภาพที่ ๑๐
ภาพที่ ๑๑
ภาพที่ ๑๒
ภาพที่ ๑๓