ลมหายใจ                       

              ตื่นเช้าเรารับรู้           ชีพยังอยู่สู้ต่อไป         

    ชื่นชม ลมหายใจ              ยังคงไว้ได้ทำดี        

              ลมหมดก็อดทำ         เตือนใจย้ำบุญกรรมมี      

  เร็วช้าวายชีวี                        จากโลกนี้นั้นแน่นอน                     

              เร่งทำความดีเถิด      สิ่งประเสริฐอนุสรณ์           

  สร้างสรรค์ทุกขั้นตอน        ก่อนม้วยมรณ์เร่งทำดี                  

               ทุกคนล้วนมีค่า         ต่างเกิดมามีศักดิ์ศรี

 สติมาปัญญามี                       ทำหน้าที่ ก่อนสิ้นลม

                                             วิทยาจารย์  ปีที่ 105 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน 2548