เช้านี้ผมประชุม กรรมการพัฒนาบทเรียน e-Learning รายวิชาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

                 คณะศึกษาศาสตร์ กำลังรุกคืบเรื่องการศึกษาทางไกล โดยจากแนวคิดที่วิกฤติของคณะศึกษาศาสตร์ ที่เปิดหลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิต โดยมีหน่วยงานสนับสนุนใหญ่คือ สสวท. โดยเป็นหลักสูตร สควค. ซึ่งอีก 2 ปีข้างหน้า สควค. ก็จะปิดตัวลง ซึ่งถ้า สควค.เลิกสนับสนุน หลักสูตรประกาศนียบัตรก็จะต้องปิดตัวลงแน่นอน

               ปัญหาวิกฤติ อันที่ 2 ก็คือ ในปี 2551 ผู้ที่เป็นครูโดยเฉพาะ ครูที่สอนในระดับการศึกษาพื้นฐาน จะต้องเป็นผู้ที่จบทางด้านวิชีพครู ซึ่งปัญหาดังกล่าว ในสถาบันอาชีวศึกษา ซึ่งเปิดสอนในระดับปวช. และปวส. อาจารย์ผู้สอนต้องจบทางด้านวิชาชีพครู แต่สำหรับผู้ที่มีวิทยฐานะ จะไม่สามารถรับเงินตำแหน่งทางวิชาการได้หากไม่ได้จบทางครู

                ดังนั้นทางคณะศึกษาศาสตร์ จึงมีแนวคิดที่จะเปิดตลาดการศึกษาทางไกล ผ่านระบบ e-Learning โดยเริ่มจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอนก่อน โดยมีแนวคิดที่จะเปิดรับหลักสูตรดังกล่าว ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยเป้าหมายจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนมาแล้ว แต่ไม่มีวุฒิทางครู