หลังจากประชุมสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ที่ผ่านมา ( 30 พฤศจิกายน) มีหลายงานในสำนักงานได้ปรับเกณฑ์การตัดสินในองค์ประกอบที่ 10 มาแล้ว 

    วันนี้ (12 ธันวาคม) คุณชรินทร์ ได้นำเกณฑ์ของงานห้องปฏิบัติการที่ปรับใหม่มาให้ผม ดังนี้ครับ

     เกณฑ์การตัดสินงานห้องปฏิบัติการ version 2

     1. มีระบบควบคุมการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน 
         การวิจัย และการบริการวิชาการที่สามารถตรวจสอบได้

     2. มี (1) + มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ

     3. มี (2) + มีการดำเนินงานตามระบบที่กำหนดไว้

     4. มี (3) + มีการประเมินผลการดำเนินงาน

      5. มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา


       ขอบคุณเจ้าหน้าที่งานห้องปฏิบัติการครับ ที่ช่วยกันพัฒนาปรับเกณฑ์ดังกล่าวครับ

                                                                                       บอย สหเวช
                                                                                       12 ธ.ค. 49