งานนโยบายและแผนของคณะสหเวชศาสตร์ มีคุณสริตา เจริญทัศน์ เป็นผู้รับผิดชอบ อยู่ในระหว่างการลาคลอด วันนี้คุณสริตา ได้มอบงานให้ผม และคุณนิตยา รับผิดชอบงานแทนในช่วงระหว่างลาคลอด
<p align="left"> </p><p align="center"> </p><p align="center">
QA talk : คุณสริตา vs บอย

</p><p align="left">

   คุณสริตา ได้เสนอแนะกับปรับเกณฑ์ดัชนีที่ 10.3 งานนโยบายและแผน กับกิจกรรม QA Talk ดังนี้

    เกณฑ์การตัดสิน

    (1) มีแผนการดำเนินงานของงานนโยบายและแผนที่ชัดเจนและ
          เป็นลายลักษณ์อักษร
    (2) มี (1) + มีการปฏิบัติงานและดำเนินงานตามแผน
    (3) มี (2) + มีการจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศ
    (4) มี (3) + มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและประเมินความ
          พึงพอใจของผู้มารับบริการ
    (5) มี (4) - มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา


     คุณสริตา ได้ประเมินตนเองในงานนโยบายและแผนรอบนี้ว่าควรได้ 5 คะแนนทั้งหมด 

     จุดอ่อนของ SAR สำนักงาน คือ ความซ้ำซ้อน SAR ของสำนักงานกับของคณะ 

     จุดแข็งของ QA สำนักงาน คือ ทุกคนเริ่มจะรู้ QA

     สำหรับการช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องของ QA สำนักงาน ยินดีช่วยเหลือ  ขอขอบคุณคุณสริตา ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับกิจกรรม QA Talk

                                                                                         บอย สหเวช
                                                                                         12 ธ.ค. 49 

</p>