QA Talk : งานนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผนของคณะสหเวชศาสตร์ มีคุณสริตา เจริญทัศน์ เป็นผู้รับผิดชอบ อยู่ในระหว่างการลาคลอด วันนี้คุณสริตา ได้มอบงานให้ผม และคุณนิตยา รับผิดชอบงานแทนในช่วงระหว่างลาคลอด
<p align="left"> </p><p align="center"> </p><p align="center">
QA talk : คุณสริตา vs บอย

</p><p align="left">

   คุณสริตา ได้เสนอแนะกับปรับเกณฑ์ดัชนีที่ 10.3 งานนโยบายและแผน กับกิจกรรม QA Talk ดังนี้

    เกณฑ์การตัดสิน

    (1) มีแผนการดำเนินงานของงานนโยบายและแผนที่ชัดเจนและ
          เป็นลายลักษณ์อักษร
    (2) มี (1) + มีการปฏิบัติงานและดำเนินงานตามแผน
    (3) มี (2) + มีการจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศ
    (4) มี (3) + มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและประเมินความ
          พึงพอใจของผู้มารับบริการ
    (5) มี (4) - มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา


     คุณสริตา ได้ประเมินตนเองในงานนโยบายและแผนรอบนี้ว่าควรได้ 5 คะแนนทั้งหมด 

     จุดอ่อนของ SAR สำนักงาน คือ ความซ้ำซ้อน SAR ของสำนักงานกับของคณะ 

     จุดแข็งของ QA สำนักงาน คือ ทุกคนเริ่มจะรู้ QA

     สำหรับการช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องของ QA สำนักงาน ยินดีช่วยเหลือ  ขอขอบคุณคุณสริตา ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับกิจกรรม QA Talk

                                                                                         บอย สหเวช
                                                                                         12 ธ.ค. 49 

</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพภายใน#qaกับงานประจำ#qa-talk

หมายเลขบันทึก: 66782, เขียน: 12 Dec 2006 @ 20:54 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

          ดิฉันเองยังมองไม่ออกว่า ความซ้ำซ้อน SAR ของสำนักงานกับของคณะอยู่ตรงไหนนะคะ

          ถ้าดูจาก องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ ซึ่งประกอบด้วย
ดัชนีที่ 7.1 โครงสร้างและระบบการบริหาร
ดัชนีที่ 7.2 อำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน
ดัชนีที่ 7.3 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดัชนีที่ 7.4 ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ดัชนีที่ 7.5 การมีส่วนร่วมในการบริหาร

          ดัชนีทั้ง 5 ข้อนี้ ใช้กับการประเมินระดับคณะ และมีเกณฑ์ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับดัชนีที่ 10.3 งานนโยบายและแผน ของคุณสริตาเลย

          ที่คล้ายกันที่สุด ก็คือข้อ(3) มี (2) + มีการจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งถ้าเป็นงานนโยบายและแผน คงหมายรวมเฉพาะระบบข้อมูลและสารสนเทศของงานนโยบายและแผน ใช่ไหมค่ะ ??

          เท่าที่ดูเกณฑ์การประเมินงานอื่นๆ ก็ไม่น่าจะซ้ำกับภาพรวมระดับคณะหรอกค่ะ  เพียงแต่ ดัชนีที่ 10 ช่วยเจาะลึกลงไปในละเอียดของงานมากยิ่งขึ้น  จึงน่าจะยิ่งเป็นการช่วยให้การประกันคุณภาพมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะ

          ดิฉันก็มีความคิดเห็นตรงกับคุณสริตาว่า ณ ปัจจุบันนี้ QA ได้เข้าไปเนียนอยู่ในวิถีการทำงานของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ทุกท่านแล้ว