ToPSTAR

 

ToPSTAR : เครื่องมือการเรียนรู้ที่สำคัญซึ่งพัฒนาขึ้นมาสำหรับการพัฒนาระบบคุณภาพในโรงเรียน เรียกว่า ToPSTAR ขึ้นมา ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 5 ส่วนคือ

กระบวนทัศน์ของการประพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Think over)

แผนยุทธศาสตร์ (Planning)

การบริหารระบบคุณภาพ (System)

การจัดโครงสร้างและทีมพัฒนาคุณภาพ (Team)

การประเมินทบทวน (Asessment and Reflection)

 ในการพัฒนาระบบคุณภาพตามแนวทางนี้จะต้องอาศัยแนวคิดสำคัญ 3 ประการ คือ แนวคิดเชิงระบบ (system thinking) แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ (strategic thinking) และการเรียนรู้โดยการทำงานเป็นทีม (team learning)

แนวคิดเชิงระบบ (system thinking)
          “ระบบ” ในโรงเรียน เป็นความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ในองค์กรที่รวมกันให้องค์กรขับเคลื่อนตามบทบาทภารกิจ ซึ่งในการจัดระบบและการบริหารระบบในโรงเรียนนั้นเป็นการจัดกลุ่มมาตรฐานและตัวบ่งชี้กับงานหรือโครงการที่โรงเรียนดำเนินการให้เป็นระบบย่อยๆ ที่มีขั้นตอนการทำงาน วิธีการทำงานที่เป็นมาตรฐาน และบันทึกการทำงาน แล้วบริหารระบบนั้นด้วยกระบวนการ PDCA </p><p>ระบบย่อยในโรงเรียนที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินภายนอก 27 มาตรฐาน 91 ตัวบ่งชี้ มีอยู่ 10 ระบบย่อย ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้
          1) ระบบหลัก (Core system)  ได้แก่ ระบบการเรียนรู้  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และระบบกิจกรรมนักเรียน
          2) ระบบสนับสนุน  (Support system)  ได้แก่  ระบบการนำองค์กร  ระบบยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการ ระบบการดูแลคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ  ระบบการพัฒนาบุคคลากร  ระบบชุมชนสัมพันธ์ และระบบสารสนเทศ</p><p>แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์  (strategic thinking) 
          การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพบรรลุ     มาตรฐานการศึกษา และเป็นที่ยอมรับของผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนนั้นต้องมีกระบวนการทำงานเชิง      ยุทธศาสตร์คือ มีการวิเคราะห์สภาพการณ์ทั่วไปและสภาพการณ์เฉพาะของโรงเรียน   กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน  การวิเคราะห์จุดแข็ง / จุดอ่อนของระบบต่างๆ ในโรงเรียน  การกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนา ซึ่งแบ่งเป็นยุทธศาสตร์ปรับปรุงระบบที่เป็นจุดอ่อน และยุทธศาสตร์ดำรงรักษาระบบที่เป็นจุดแข็งของโรงเรียน  การจัดทำจุดเน้น และการจัดทำแผนปฏิบัติการ</p><p>การเรียนรู้โดยการทำงานเป็นทีม (team learning) 
          โรงเรียนต้องมีการจัดโครงสร้างและทีมทำงานที่เหมาะสมซึ่งสามารถแบ่งทีมตามบททาทและหน้าที่ของทุกคนได้เป็น 3 ทีม คือ
          (1) ทีมนำ  เป็นทีมที่มีบทบาทชี้นำ  กำหนดทิศทางการพัฒนา และนำเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน ขณะเดียวกันก็มีบทบาทในการเสริมสร้างพลังร่วม (empowerment) ในการทำงานให้ทุกคน
          (2) ทีมพัฒนาคุณภาพ มีบทบาทในการสนับสนุน ประสานงาน และคอยช่วยเหลือให้กับทีมอื่นๆ  รวมทั้งต้องวิเคราะห์สังเคราะห์ และดำเนินการเชิงกลยุทธ์ให้เกิดการพัฒนาระบบคุณภาพขึ้นมา และปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่องในโรงเรียน
          (3) ทีมทำ มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพในระบบย่อยต่างๆ ที่ตนเองมีส่วนร่วมและที่รับผิดชอบ โดยมีบทบาทในการร่วมวางแผน ร่วมลงมือทำ ร่วมประเมินผล และร่วมปรับปรุงพัฒนาระบบให้ดีขึ้น
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิดความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านวิชิต

 เป็นประโยชน์มากครับ ทีมนำ ทีมทำ ทีมพัฒนา น่าเรียนรู้ครับ

เขียนเมื่อ 
  • เครื่องมือใหม่ กับ การเรียนรู้ใหม่ๆ (ความรู้ ใช้กับคำว่าพอเพียงไม่ได้ครับ)
  • ร่วมเรียนรู้ เรื่องเล่าพี่วิชิตครับ
  • ขอบคุณเรื่องเล่า - สาระดีดี มีประโยชน์ครับ

หมายเลขบันทึก

66743

เขียน

12 Dec 2006 @ 16:42
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:41
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก