บันทึกที่6 รายงานการประชุม ที่ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่1

23 พฤศจิกายน 2549 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายงานการประชุม

ที่ประชุมรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่1


(1)สรุปผลการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549ณ ห้องอินทนิล ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร (จันทรเกษมปาร์ค) 

ผู้มาประชุม

1. รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต           พิริยะรังสรรค์      วิทยากร

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา         รัตตากร      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.จันทรเกษม

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา      กรุดทอง     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.สวนสุนันทา

5. รองศาสตราจารย์ประยูร                ทรงศิลป์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.ธนบุรี

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดช           กมลบุตร   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ       คชสิทธิ์      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.วไลอลงกรณ์ฯ

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ               ลิ่มอรุณ    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.เพชรบุรี

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี           ชูชาติ      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.กาญจนบุรี

10. อาจารย์กาญจน์                              นาลาด       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง

11. อาจารย์ธงชัย                                 รักซ้อน      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.พระนครศรีอยุธยา

12. รองศาสตราจารย์เฉลา                 ประเสริฐสังข์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.รำไพพรรณี

13. รองศาสตราจารย์บังอร                อนุเมธางกูร   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.ราชนครินทร์

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ             อ่อนไสว     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.เทพสตรี

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ      ลี้ตระกูล       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.เชียงราย

16. อาจารย์วิรัช                                    ไชยรักษ์        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.ลำปาง

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขรรค์ชัย        สนสะอาดจิต  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.อุตรดิตถ์

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพต            ขำวีระ            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.พิบูลสงคราม

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อเกียรติ       วิทยรัตน์        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.กำแพงเพชร

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์  ภัทรพงศ์พันธ์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.เพชรบูรณ์

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม          ผงผ่าน           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.อุบลราชธานี

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพร        ริมชลการ       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.เลย

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพร จินดาสมุทร์    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.สกลนคร

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทรง   อัศวกุล            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.นครราชสีมา

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เอกทัศน์         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.มหาสารคาม

26. ดร.ชาติชาย                                    ม่วงปฐม          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.อุดรธานี

27. อาจารย์กฤตลักษณ์                        ศรีรักษ์            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.ชัยภูมิ

28. ดร.อุษณีย์                                       สุรงามมาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.สุราษฎร์ธานี

29. รองศาสตราจารย์วิมล                   ดำศรี                รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.นครศรีธรรมราช 3

0. ดร.พรเลิศ                                       อาภานุทัต          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.สงขลา

31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตร              ศรีสุวิทธานนท์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.ยะลา  

ผู้ที่ไม่ได้เข้าประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต                          

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ             มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ             มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ             มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ             มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ             มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ

8. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ             มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

9. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

10. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

11. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ           มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

เริ่มประชุม            เวลา  09.00 น.                              

(1)รองศาสตราจารย์เฉลา ประเสริฐสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  ผู้ประสานงานโครงการนี้ได้แจ้งต่อที่ประชุมก่อนพิธีเปิดว่าการประชุมในวันนี้เกิดขึ้นได้เพราะ ต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการกันขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งดังเช่นแต่ก่อนเมื่อครั้งเป็นวิทยาลัยครู หรือสถาบันราชภัฏ จึงได้ประสานความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเพื่อรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้                  

(2)ต่อจากนั้น รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู้บริหารระดับรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยประธานพิธีได้กล่าวให้การต้อนรับ และแสดงความชื่นชมยินดีกับการประชุมสัมมนาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง การประชุมสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง พร้อมทั้งได้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ                   

(3)หลังจากนั้น ได้มีการบรรยายโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาดุษฎี บัณฑิต สาขาการพัฒนาธรรมาภิบาล  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ใน หัวข้อเรื่อง ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัย                   

(4)รายการต่อมาเป็นการอภิปรายเรื่อง สภาพปัญหาการดำเนินการทางวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 แห่ง คือ

                ผู้ช่วยศาสตราจาย์ประชุม ผงผ่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ลิ่นอรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์                                

(5)ในภาคบ่ายเป็นการอภิปรายทั่วไปโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

และได้มติข้อสรุปจากการประชุม ดังนี้ มติที่ประชุม                                

               1. จัดให้มีเครือข่ายที่ประชุมในนาม ที่ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ                               

                2. เครือข่ายที่ประชุมฯ เป็นองค์กรกลางประสานความร่วมมือทางวิชาการเพื่อ พัฒนางานวิชาการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยประสานการใช้ทรัพยากรและความ ชำนาญร่วมกันในการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย                                

                3. ให้มีการกำหนดกรอบความร่วมมือทางวิชาการตามพระราชบัญญัติมหา วิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 3 หัวข้อ การประสานงานและระดมสรรพกำลัง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในมาตรา 46,47 และ48                               

                 4.ให้มีการจัดตั้งคณะทำงานประสานงานขึ้น โดยมีตัวแทนจากกลุ่มมหา วิทยาลัยราชภัฏตามเขตภูมิภาค กลุ่มละ 1 คน เพื่อการปฏิบัติตามภารกิจดังกล่าว ข้างต้นตามข้อ 1,2 และ3                                

                5. เครือข่ายที่ประชุมฯ อาจจะกำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา แนวทางการพัฒนางานวิชาการ และอื่นๆ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

                6. เรื่องอื่นๆ                                

                   ก. กรอบความร่วมมือทางวิชาการ                                    

                         ก 1 แสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ                                    

                         ก2 แนวทางการพัฒนางานวิชาการ                                    

                        ก3 ประสานการใช้บุคลากร ทรัพยากรและความชำนาญร่วมกัน                                    

                       ก4 แสวงหาแนวทางความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ                                

                  ข. กรอบวาระการประชุม                                   

                     ข 1 กระบวนการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ                                   

                     ข2 แนวทางการย้าย/โอนผลการเรียน                                   

                     ข3 การพัฒนาคณาจารย์ให้ได้รับวุฒิปริญญาเอก                                   

                    ข4 แนวทางการดำเนินงานพัฒนางานวิชาการในแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ                                   

                    ข5 แนวทางการพัฒนาผู้บริหารระดับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                   

                 ค. สรุปการประชุม                     

          ค1 ให้สรุปและแจ้งข่าวที่ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรับทราบ                                    

                     ค2 ขอการสนับสนุนงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม


 

ปิดประชุม        เวลา  16.00 น.นัดประชุมครั้งต่อไป   วันพฤหัสบดี เดือนธันวาคม 2549 (วันที่ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                กานต์ ทรัพย์เสริมสุข

                                                                            ผู้บันทึกรายงานการประชุม

                                                                     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน

                                                                     2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา รัตตากร

                                                                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา

คำสำคัญ (Tags)#สวนสุนันทา#ดร.กฤษดา

หมายเลขบันทึก: 66738, เขียน: 12 Dec 2006 @ 16:28 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 10:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)