คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ได้จัดโครงการ  ธรรมะในสวน    ครั้งที่  1  เมื่อวันพุธที่  6    ธันวาคม  2549   โดยพระมหาสง่า  ธีรสังวโร  เจ้าอาวาสวัดผาลาด  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยท่านได้บรรยายในหัวข้อ "สาระธรรมนำสุข"  ซึ่งผู้เข้าร่วมฟังบรรยายธรรมะประกอบด้วย ท่านคณบดี รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 

bd3.jpg bd5.jpg bd3.jpg

bd7.jpg bd6.jpg bd4.jpg

bd6.jpg bd8.jpg bd9.jpg