สวัสดีครับชุมชนคนเขียนBlog ทุกท่าน วันนี้ผมมีเกณฑ์ของงานประชาสัมพันธ์ ในดัชนีที่ 10.1.1 มาเสนอกันครับโดยจะขอให้ทุกท่านได้ช่วยกัน Share Idea  ด้วยนะครับ (หมายเหตุ ขอขอบคุณ พี่บอยสหเวช ที่ช่วยเป็นที่ปรึกษาในการคิดเกณฑ์นี้ขึ้นมาครับ)

* (1) มีขั้นตอนการปฎิบัติงานของหน่วยประชาสัมพันธ์

* (2) มีการปฎิบัติตามขั้นตอนการปฎิบัติงาน

* (3) มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ผู้รับบริการทราบอย่างทั่วถึง

* (4) มีการประเมินความพึงพอใจในหน่วยประชาสัมพันธ์

* (5) มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุง