แนวทางการขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน

ทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการคิดสู่ห้องเรียนของ สพฐ. 

1. จุดประกายการพัฒนาการคิด และสร้างกระแสให้เกิดการขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน โดยการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาการคิด

2. สร้างความท้าทายให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการคิดสู่ห้องเรียน ด้วยการจัดการองค์ความรู้ (KM) ให้กับ ครูที่มีผลงานด้านการสอนคิด และศึกษานิเทศก์ ทั้งในระดับโรงเรียน และระดับภูมิภาคโดยวิเคราะห์ระดับความคิดจากผลงานของนักเรียน เพื่อให้ครูเป็นทางเลือก มีตัวอย่างและแนวทางการพัฒนาต่อยอด

3. จัดทำกรอบการพัฒนาการคิด ตัวชี้วัด ภาพความสำเร็จของนักเรียนที่คิดดี คิดเป็นในวิถีชีวิตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูสอนคิด โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสอนคิด รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการคิดในห้องเรียน เพื่อใช้เป็นเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาการคิด

4. พัฒนาต่อยอดให้กับเขตพื้นที่ และโรงเรียนโดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิหรือเครือข่ายองค์กร เครือข่ายบุคลากร ร่วมพัฒนาโรงเรียนแกนนำการสอนคิด เพื่อลงสู่การปฏิบัติให้เกิดกับผู้เรียน
เขตละ 2 โรงเรียน โดยเน้น

4.1 การพัฒนาหลักสูตรอบรมศึกษานิเทศก์ ครู ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง

4.2 อบรมศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู

4.3 พัฒนา ช่วยเหลือโรงเรียนด้วยระบบ coaching โดยใช้ Backward Design

4.4 วิจัยและพัฒนาโรงเรียนแกนนำเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการทำงานที่สนับสนุนการสอนคิด เช่น การปรับหลักสูตร แผนการเรียนรู้ วิธีสอน การวัดประเมินผลที่สะท้อนถึงการพัฒนาการคิดของนักเรียน รวมทั้งระบบรายงานความก้าวหน้า เพื่อผลักดันให้เป็นนโยบายต่อไป

4.5 วัดและประเมินผลโรงเรียนแกนนำด้านการคิด

5. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการสอนคิดและผลการดำเนินงานโรงเรียนเป้าหมายที่เป็น Based Line 

5.1 รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินการสอนคิด 

5.2 พัฒนาระบบคลังแบบทดสอบการสอนคิด

6. สร้างเครือข่ายคนสอนคิด เพื่อขยายผลให้เกิดการขับเคลื่อนพัฒนาการคิดไปยังโรงเรียนต่าง ๆ เขตละ 10 ร.ร.

7. นิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

8. สนับสนุนเขตพื้นที่ และโรงเรียนในการพัฒนานวัตกรรมการสอนคิดทั้งระบบโรงเรียน  

9. เชิญชวนเขตพื้นที่ โรงเรียนในการแสดงผลงานการคิดของนักเรียนต่อสาธารณชน (Social Mobilization) เพื่อสร้างกระแส ความตระหนักให้กับโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการคิดของเด็กไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน thinking

คำสำคัญ (Tags)#การขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน

หมายเลขบันทึก: 66726, เขียน: 12 Dec 2006 @ 15:56 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 12:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ผมสนใจข้อ 5.2 พัฒนาระบบคลังแบบทดสอบการสอนคิด ครับ 

เป็นคนชอบคิดและก็อยากพัฒนาการคิดของเด็กด  ถ้าสอนให้เด็กรู้จักคิดก็เหมือนเราให้เครื่องมือในการดำเนินชีวิตแก่เขา  โดยเขาจะสามารถพึ่งตนเองได้

ถ้ามีเครื่องมืออยากทดลองใช้กับพื้นที่ห่างไกล  ต่างบริบทกับในเมือง ก้ยินดีนำมาทดลองใช้ครับ