สวนสุนันทา บันทึกที่5 แบบสำรวจการเปิดสอนระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ตามมติที่ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ครั้งที่1 23 พฤศจิกายน 2549

การสำรวจโปรแกรมการเปิดสอนระดับปริญญาเอก


   จากมติที่ประชุมรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เห็นสมควรมีการพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช้โปรแกรมที่เปิดสอนอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งอื่น จึงเห็นสมควรได้มีการสำรวจและทำฐานข้อมูลไว้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกัน

     จึงขอเรียนแจ้งให้มมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งได้กรอกแบบสำรวจและส่งถึง ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ(ผศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ มรภ.วไลยอลงกรณ์) เพื่อดำเนินการต่อไป

     ขอ แบบฟอร์มการสำรวจ ได้ที่นี่


http://gotoknow.org/file/vicepresident/PhDSurvey2549.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา

คำสำคัญ (Tags)#สวนสุนันทา#ดร.กฤษดา

หมายเลขบันทึก: 66737, เขียน: 12 Dec 2006 @ 16:24 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 00:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

แบบสำรวจรายชื่อหลักสูตรปริญญาเอกที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ_สวนสุนันทา_   ผู้กรอกข้อมูล _ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง_  วันที่รายงาน __10 พฤศจิกายน 2549 __
ชื่อหลักสูตรตามเอกสารหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติชื่อสาขาหรือแขนงที่เปิดสอนชื่อปริญญาที่ได้รับตามเอกสารหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติคุณสมบัติผู้เข้าเรียนแบบการเรียนตามเกณฑ์ สกอ.แบบ1/แบบ2 จำนวนหน่วยกิตภาคการเรียน(พิเศษ/ปกติ)ระยะเวลาการศึกษาค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระยะเวลาการศึกษาแหล่งข้อมูลหรือเวบไซต์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการบริหารการพัฒนา)1. การวิจัย  2.การบริหารงานยุติธรรม 3.การจัดการคุณภาพ4.บริหารการศึกษา ปร.ด.( การบริหารการพัฒนา)-ปริญญาโท ทุกสาขา-GPA >3.0-ประสบการณ์ 2 ปี-TOELF 500  แบบ 2.1 (วิทยานิพนธ์อย่างเดียว)  วิทยานิพนธ์ 48 นก.  ภาคพิเศษ(วันเสาร์อาทิตย์ ตลอดภาคเรียน)550000 บาทจ่ายเป็นงวดๆ3-5 ปี   www.ssru.ac.th
 แบบ 2 (เรียนรายวิชา+วิทยานิพนธ์) เรียน 12 นก. +วิทยานิพนธ์ 36 นก.
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์:ภาษาอังกฤษ )1.ภาษาศาสตร์:ภาษาอังกฤษ 2.ภาษาศาสตร์:ภาษาไทย3.ภาษาศาสตร์:การสอนภาษาอังกฤษ ปร.ด.(ภาษาศาสตร์:ภาษาอังกฤษ)-ปริญญาโท ด้านภาษา -GPA>3.0-ประสบการณ์ 2 ปี-TOELF 550  แบบ 2.1 (สำเร็จปริญญาโท)   วิทยานิพนธ์ 36  นก. + วิทยานิพนธ์ 36 นก. ภาคพิเศษ(วันเสาร์ ตลอดภาคเรียน)500000 บาทจ่ายเป็นงวดๆ3-5 ปี   www.ssru.ac.th
แบบ 2.2 (สำเร็จปริญญาตรี)วิทยานิพนธ์ 48  นก. + วิทยานิพนธ์ 24 นก.  
          
          
          
 

วิธีการกรอบข้อมูล คือ

1.คัดลอกตารางนี้ไปลงรายการใน word แล้ว

2.paste ลงมาบันทึกลงในช่องความคิดเห็นข้างล่างนี้

แบบสำรวจรายชื่อหลักสูตรปริญญาเอกที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ_________   ผู้กรอกข้อมูล _______________  วันที่รายงาน _______________________
ชื่อหลักสูตรตามเอกสารหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติชื่อสาขาหรือแขนงที่เปิดสอนชื่อปริญญาที่ได้รับตามเอกสารหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติคุณสมบัติผู้เข้าเรียนแบบการเรียนตามเกณฑ์ สกอ.แบบ1/แบบ2 จำนวนหน่วยกิตภาคการเรียน(พิเศษ/ปกติ)ระยะเวลาการศึกษาค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระยะเวลาการศึกษาแหล่งข้อมูลหรือเวบไซต์
         
  
         
  
          
          
          
 
ดร.สายฝน เสกขุนทด
IP: xxx.24.195.96
เขียนเมื่อ 
แบบสำรวจรายชื่อหลักสูตรปริญญาเอกที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชื่อมหาวิทยาลัย                  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ผู้กรอกข้อมูล                       รศ.บังอร  อนุเมธางกูร
วันที่รายงาน                        11  มกราคม  2550
 ชื่อหลักสูตรตามเอกสารหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ                ชื่อภาษาไทย         :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                ชื่อภาษาอังกฤษ   :  Doctor of Philosophy Program in Education for Locality Development ชื่อสาขาหรือแขนงที่เปิดสอน                ชื่อภาษาไทย         :  การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                ชื่อภาษาอังกฤษ   :  Education for Locality Development ชื่อปริญญาที่ได้รับตามเอกสารหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ                ชื่อภาษาไทย                               ชื่อเต็ม              :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)                      ชื่อย่อ               :  ปร.ด.  (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)                 ชื่อภาษาอังกฤษ                      ชื่อเต็ม              :  Doctor of Philosophy  (Education for Locality Development)                      ชื่อย่อ               :   Ph.D. (Education for Locality Development)  คุณสมบัติผู้เข้าเรียน                1.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50                2.   มีผลสอบ TOEFL  ที่ระดับคะแนน 500 หรือผลการสอบ IELTS  ที่ระดับคะแนน 5.5 ในกรณีที่ผลสอบไม่ถึงเกณฑ์  ให้ลงเรียนภาษาอังกฤษและต้องสอบให้ถึงเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษา โดยสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ ได้                3.  มีประสบการณ์การทำงานหลังสำเร็จปริญญาโท  ไม่น้อยกว่า 3 ปี                4.  มีเค้าโครงงานวิจัยท้องถิ่นโดยระบุปัญหาของท้องถิ่นที่ควรได้รับการแก้ไข                5.  หากไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ 3  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย แบบการเรียนตามเกณฑ์ สกอ. แบบ 1 / แบบ 2          แบบ 2 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                1.  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร เรียนไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต แบ่งตามหมวดดังนี้                2.  โครงสร้างหลักสูตร                                2.1  วิชาบังคับ                                                                                      39  หน่วยกิต                                2.2  วิชาเลือก                                                                                          9  หน่วยกิต                                         2.3  วิทยานิพนธ์                                                                                  36  หน่วยกิต                                2.4  วิชาบังคับโดยไม่มีเงื่อนไข (ไม่นับหน่วยกิต)                          9  หน่วยกิต ภาคการเรียนการ (พิเศษ/ปกติ) และระยะเวลาการศึกษา (ปี)                ใช้เวลาเรียนตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 5 ปี  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ  ว่าด้วยระเบียบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขั้นปริญญาเอก ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร                500,000 บาท แหล่งข้อมูลหรือเว็บไซต์                -
ผศ.เกษม ศรีเดิมมา
IP: xxx.19.95.120
เขียนเมื่อ 
แบบสำรวจรายชื่อหลักสูตรปริญญาเอกที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์             ผู้กรอกข้อมูล    ผศ.เกษม ศรีเดิมมา                   วันที่รายงาน    6 กุมภาพันธ์  2550
ชื่อหลักสูตรตามเอกสารหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ ชื่อสาขาหรือแขนงที่เปิดสอนชื่อปริญญาที่ได้รับตามเอกสารหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ คุณสมบัติผู้เข้าเรียนแบบการเรียนตามเกณฑ์ สกอ.แบบ1/แบบ2 จำนวนหน่วยกิตภาคการเรียน(พิเศษ/ปกติ)ระยะเวลาการศึกษาค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรแหล่งข้อมูลหรือเว็บไซต์
 1.ครุศาสตร    ดุษฎีบัณฑิตการจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ ค.ด.(การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้) 1.ปริญญาโททางการศึกษาหรือสาขาวิชา    ที่เกี่ยวข้อง2.ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท    ทางการศึกษาจะต้องทำงานหรือมี    ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี     ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะ    กรรมการบริหารหลักสูตรประจำ    สาขาวิชาและอาจต้องเรียนรายวิชา    พื้นฐานที่จำเป็นเพิ่มเติม แบบ 2.1ทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ดังโครงสร้างคือ1.หมวดวิชาพื้นฐาน    ไม่นับหน่วยกิต2.หมวดวิชาสัมพันธ์    6 หน่วยกิต3.หมวดวิชาเฉพาะ    18 หน่วยกิต   แบ่งเป็น    3.1 วิชาเฉพาะด้าน   บังคับ 12 หน่วยกิต   3.2วิชาเฉพาะด้าน    เลือก 6 หน่วยกิต 4.วิทยานิพนธ์ 36   หน่วยกิต  ภาคปกติและภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์ )ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา250,000 www.nsru.ac.th 
ชื่อหลักสูตรตามเอกสารหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ ชื่อสาขาหรือแขนงที่เปิดสอนชื่อปริญญาที่ได้รับตามเอกสารหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ คุณสมบัติผู้เข้าเรียนแบบการเรียนตามเกณฑ์ สกอ.แบบ1/แบบ2 จำนวนหน่วยกิตภาคการเรียน(พิเศษ/ปกติ)ระยะเวลาการศึกษาค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรแหล่งข้อมูลหรือเว็บไซต์
 2 .ปรัชญาดุษฎี     บัณฑิตยุทธศาสตร์การพัฒนาปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา)1.สำเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขาจาก   สถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง2.ผลสอบ TOEFLที่ระดับคะแนน500หรือ   ผลสอบIELTSที่ระดับ 5 หรือผ่านเกณฑ์  ทดสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็น  หลักสูตรที่สร้างขึ้นมาสำหรับการวัดความรู้   ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียน  ต่อระดับดุษฎีบัณฑิตซึ่งมีหน่วยกิตไม่น้อย  กว่า 9 หน่วยกิตและต้องสอบให้ถึงเกณฑ์  ภายใน 2 ปี3.มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี    หรือมีผลงานในเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา4.มีแนวคิดเชิงเค้าโครงงานวิจัยยุทธศาสตร์   การพัฒนา5.หากไม่มีคุณสมบัติตามข้อ1 2 3 4 ให้อยู่ใน   ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   และให้เป็นไปตามประกาศของ   มหาวิทยาลัย   แบบ 2.1ทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ดังโครงสร้างคือ1.หมวดวิชาเฉพาะด้าน 24 หน่วยกิตแบ่งเป็น1.1 วิชาบังคับ 12       หน่วยกิต1.2 วิชาเลือก 12      หน่วยกิต2.หมวดวิชาเสริม   ทักษะไม่นับ   หน่วยกิต3.หมวดวิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต  ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์ )ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา390,000  www.nsru.ac.th