การสำรวจโปรแกรมการเปิดสอนระดับปริญญาเอก


   จากมติที่ประชุมรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เห็นสมควรมีการพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช้โปรแกรมที่เปิดสอนอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งอื่น จึงเห็นสมควรได้มีการสำรวจและทำฐานข้อมูลไว้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกัน

     จึงขอเรียนแจ้งให้มมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งได้กรอกแบบสำรวจและส่งถึง ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ(ผศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ มรภ.วไลยอลงกรณ์) เพื่อดำเนินการต่อไป

     ขอ แบบฟอร์มการสำรวจ ได้ที่นี่


http://gotoknow.org/file/vicepresident/PhDSurvey2549.doc