ชีวิตที่พอเพียง 3498. ประสานห้าเสียงสู่ความสำเร็จ


หนังสือ 5 Voices : How to Communicate Effectively With Everyone You Lead (2016)   เขียนโดย  Jeremie Kubicek and Steve Cockram ()    บอกว่าคนที่เป็นผู้นำต้องรู้จักฟังและสื่อสารกับคนคน ๕ แบบ ให้เกิดการเสริมแรง    นำไปสู่ความสำเร็จ    คน ๕ แบบ ได้แก่

  1. 1. ผู้ดูแลสนับสนุนคนอื่น(nurturers)  เป็นคนทำงานสนับสนุนคนอื่นอยู่เงียบๆ    ไม่เรียกร้อง  ไม่ค่อยแสดงความเห็น    เอาใจใส่ช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าทำเพื่อตนเอง   หัวหน้าที่มีบุคลิกแบบนี้จะเอาใจใส่ลูกน้อง  คอยไต่ถามสารทุกข์สุกดิบ   ผู้เขียนบอกว่าคนจำพวกนี้มีร้อยละ ๔๓
  2. 2. ผู้สร้างสรรค์(creatives) เป็นคนที่ดิ้นรนทำงานใหม่ๆ    เวลาสื่อสารผู้อื่นยากที่จะเข้าใจ     คนจำพวกนี้มีน้อย เพียงร้อยละ ๙   การทำงานกับคนกลุ่มนี้ทั้งมีโอกาสสร้างงานเชิงนวัตกรรมได้สูง และทั้งเครียด   เพราะมักเป็นคนไม่มีระเบียบ ไม่อยู่ในร่องในรอย
  3. 3. ผู้ปกป้อง(guardians)    เป็นคนที่คอยรักษาสถานะเดิม  หรืออาจเรียกว่าเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยม    วิธีคิดวิธีทำงานแบบเดิมๆ   
  4. 4. ผู้เชื่อมโยง(connectors)   เป็นคนที่ชอบเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้คน    เป็นคนน่าคบหาสมาคมด้วย    เป็นคนที่มีคุณค่าต่อการทำงานเป็นทีม
  5. 5. ผู้บุกเบิก(pioneers)    เป็นคนที่มีเป้าหมาย    มุ่งมั่นบรรลุเป้าหมาย    มักเป็นคนที่ชอบแสดงความคิดเห็น    และไม่ยั้งที่จะบุกทะลวงด่านที่ขวาง     และมักเป็นคนที่ “ล้มแล้วลุก”         

คน ๕ แบบนี้มีความแตกต่างกันมาก บางคู่แตกต่างกันสุดขั้ว    และอาจเป็นคู่ขัดแย้งกันตามธรรมชาติ     ผู้นำต้องมีทักษะในการให้คุณค่าของทุกเสียง    ให้ได้ “เล่นดนตรีร่วมวง” สร้างผลงานที่งดงามและทรงคุณค่าให้ได้   หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนตำราว่าด้วยการสื่อสารสำหรับคนที่ทำหน้าที่จัดการองค์กรหรือหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จ    โดยยุทธศาสตร์หนึ่งคือ ให้คนกลุ่ม nurturers และ guadians ดูแลงานประจำ

คำแนะนำต่อผู้นำองค์กรคือ ให้หมั่นส่งเสริมให้ nurturers ได้แสดงข้อคิดเห็นหรือให้ข้อมูล    และส่งเสริมหรือให้โอกาส creativesได้คิดนอกกรอบ    ให้โอกาสเขาเสนอความคิดบ้าๆ หลุดโลก   

ในการประชุม ผู้บริหารพึงเปิดโอกาสให้ guardians ได้ตั้งคำถามยากๆ ซึ่งมักเป็นคำถามต่อการเปลี่ยนแปลง   ให้ connectors ได้บอกความหลงใหลอยากเห็นอยากทำในส่วนของตน   โดยเขาเตือนว่า คนในกลุ่ม connectors มักเป็นคนเจ้าอารมณ์ จึงต้องคอยเตือนว่าอย่าพูดแขวะคนอื่น    และให้ pioners พูดเป็นคนสุดท้าย    เพราะเป็นคนมีบุคลิกเด่นเหนือคนอื่น   หากให้พูดก่อน จะครองเวทีคนเดียว  

ทีนี้ก็มาถึงคำแนะนำต่อผู้บริหารองค์กรว่า ให้ทำเป็นตัวอย่าง และฟังมากกว่าพูด   

อ่านแล้วผมนึกถึงหนังสือ The Six Thinking Hats   ที่สื่อสารหลักการเดียวกันว่า    องค์กรจะประสบความสำเร็จได้ ต้องใช้วิธีคิดหลายแบบ นำมาประกอบกันเข้าเป็นแนวทางและวิธีการที่มีความสำเร็จ ต่อเนื่องยั่งยืน    ซึ่งหนีไม่พ้นการทำให้เกิด Learning Loop  

วิจารณ์ พานิช

๒ ก.ค. ๖๒


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)