การจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐวัยทำได้หากได้ลงมือปฏิบัติและให้เวลา

    จากการที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการวิจัยปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบของสพท.ลบ.1ในปีการศึกษา 2548 ข้าพเจ้าได้ทำการวิจัยในเรื่องการพัฒนากระบวนการคิดสำหรับเด็กปฐมวัยในกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้เทคนิควิธีการทดลองและลงมือปฏิบัติจริง โดยในแต่ละกิจกรรมครูต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงควบคู่กับการทดลองเด็กจะเกิดทักษะและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักการทำงาน การวางแผน และแก้ปัญหาด้วยตนเอง  ขณะปฏิบัติกิจกรรมก็มักประสบปัญหานักเรียนบางคนไม่ให้ความร่วมมือ ครูต้องให้เวลา  กำลังใจ  และกระตุ้นด้วยคำถามบ่อยๆให้เด็กเกิดความสนใจ  คิดหาเหตุผลและคำตอบ จากการที่ข้าพเจ้าได้ทดลองอยู่เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ผลปรากฎว่านักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดเพิ่มสูงขึ้น นักเรียนมีเหตุผลและแสดงความคิดเห็นได้ดี  ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้

    การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับด็กปฐมวัยไม่ใช่สิ่งทียากหากมีความตั้งใจ  ให้เวลา ให้โอกาสเด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  ใช้คำถามกระตุ้นบ่อยๆเด็กก็จะกล้าคิด กล้าทำ กล้าพูดและแสดงความคิดเห็น การเรียนรู้หรือการจัดประสบการณ์ก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าเบื่อ ครูและนักเรียนก็จะมีความสุขในการเรียนรู้ร่วมกัน