นายสหรัฐ ลักษณะสุต (Saharat Laksanasut) ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวัน

นายสหรัฐ ลักษณะสุตได้รับทุนสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประเทศไต้หวัน

ตามที่วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง (College of Education, National Pingtung University: NPTU) ประเทศไต้หวัน ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน NPTU Educational Imagination Camp ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2562 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศไต้หวัน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมภายในและนอกสถานที่ ตามตารางกิจกรรม

ในการนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้พิจารณาสนับสนุนทุนให้กับนักศึกษาในการเดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน, ที่พัก, อาหาร, และตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โดยนายสหรัฐ ลักษณะสุต ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าวและได้รับทุนสนับสนุนเต็มจำนวนจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นายสหรัฐ ลักษณะสุต ขอขอบพระคุณคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามา ณ โอกาสนี้ บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายสหรัฐ ลักษณะสุต (Saharat Laksanasut) ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวันความเห็น (1)

ยินดีด้วยนะคะ