นายสหรัฐ ลักษณะสุต (Saharat Laksanasut) ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวัน