๒๓. บทกวี..ที่ซึ้งค่าภาษาไทย

เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่ล้ำเลิศ ช่วยชูเชิดมรดกไทยไว้เล่าขาน คือร่องรอยที่มองเห็นเป็นตำนาน ภาษาช่วยสืบสานความเป็นไทย

ภาษาคือเอกลักษณ์ประจักษ์แจ้ง

เครื่องแสดงอันเด่นชัดวัดคุณค่า

ความเป็นชาติที่รุ่งเรืองสืบเนื่องมา

เป็นสมบัติทางปัญญาน่าชื่นชม

    ภาษาไทยจึงใหญ่ยิ่งมิ่งขวัญชาติ

    เอกราชเสริมต่อให้ได้งามสม

        พ่อขุนรามทรงคิดค้นชนนิยม

        ถ้อยคารมจึงหลากหลายได้จดจาร

เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่ล้ำเลิศ

ช่วยชูเชิดมรดกไทยไว้เล่าขาน

คือร่องรอยที่มองเห็นเป็นตำนาน

ภาษาช่วยสืบสานความเป็นไทย

        ที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

        ผ่านวันคืนสุขสันต์อันสดใส

        หากความรักสื่อด้วยตาภาษาใจ

        ภาษาไทยสื่อรู้รักสามัคคี

จึงงดงามจริงแท้ไม่แปรผัน

ภาษาไทยสร้างสรรค์อยู่ทุกที่

ทั้งร้อยแก้วร้อยกรองตรองให้ดี

ถ้อยวจีแห่งภาษาพาซึ้งใจ

        เมื่อเข้าถึงซึ่งคุณค่าภาษาชาติ

        สร้างนักปราชญ์มาทุกยุคทุกสมัย

        เกิดบทเพลงบรรเลงร้องก้องทรวงใน

        กวีไทย..สื่อให้รักประจักษ์เอย

ชยันต์  เพชรศรีจันทร์

๕  มิถุนายน  ๒๕๖๒

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียงถ้อยร้อยคำความเห็น (0)