๒๒. มาร์ช..หนองผือ

สถานศึกษาเล็กเล็กเด็กหนองผือ เรายึดถือภารกิจการศึกษา ครูมีน้อยก็ไม่ยอมพร้อมพัฒนา คือคุณค่าหนองผือระบือนาม

สถานศึกษาแห่งนี้ของเด็กน้อย

ครูจึงคอยดูแลให้ทั่วถึง

การเรียนรู้เร่งสัมฤทธิ์ติดตราตรึง

เฝ้าคำนึงให้ก้าวหน้าวิชาการ

สัญลักษณ์น้ำเงินเหลืองเรื่องนิสัย

สามัคคีมีวินัยและกล้าหาญ

คุณธรรมนำความรู้บูรณาการ

สืบสานการละเล่นเน้นความเป็นไทย

เราอ่านคล่องเขียนคล่องทั้งน้องพี่

หนองผือมีแหล่งเรียนรู้ดูสดใส

เทคโนโลยีสื่อสารผ่านทางไกล

พร้อมก้าวไปให้ประจักษ์ทักษะวิชา

สถานศึกษาเล็กเล็กเด็กหนองผือ

เรายึดถือภารกิจการศึกษา

ครูมีน้อยก็ไม่ยอมพร้อมพัฒนา

คือคุณค่าหนองผือระบือนาม

ชยันต์

๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียงถ้อยร้อยคำความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

^_^